WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szydłów 1, 95-083 Lutomiersk

 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

Termin składania dokumentów: 19 marca 2018 r.

Planowany termin i miejsce konkursu: 3 kwietnia 2018 r. godzina 10:00, Gmina Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, Sala USC

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597)

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej:
 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
 • a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311),
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz.U .z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60).
  1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub postępowanie dyscyplinarne,
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2011 r.poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60)
 • II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Szydłowie,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

     -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311),
 • oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017, poz. 2186) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III. Złożenie oferty:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio do placówki "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Szydłowie", w terminie do dnia 19 marca 2018r na adres: Gmina Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk
 2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna
  być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lutomiersk
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Lutomiersku tel.43 6775058.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminby Lutomiersk
Data utworzenia:2018-03-02
Data publikacji:2018-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Tadeusz Borkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Liczba odwiedzin:937