Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV/195/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2017.

W 2017 r. Gmina Lutomiersk na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazała łącznie kwotę 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). W ramach współpracy finansowej Gmina Lutomiersk:

- powierzyła wykonanie 2 zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań (wsparcie),

- ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert,

- zawarła 2 umowy.

Kwota 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) udzielona została Stowarzyszeniu – Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk z siedzibą Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Dotację rozliczono do kwoty 8.621,14 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 15.12.2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego ogłoszono w BIP, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego. Okres realizacji zadania: od 29 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

W zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie – Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk brały udział osoby z terenu Gminy Lutomiersk. Zorganizowano:

- wyjazd studyjny do Władysławowa i Trójmiasta w celu nawiązania kontaktów z KGW Gminy Puck, który przyczynił się do rozwoju życia kulturalnego oraz wymiany doświadczeń,

- warsztaty kulinarne, które przyczyniły się znacznie do rozwoju świadomości zdrowego żywienia,

- spotkanie integracyjne,

-  wyjazd do teatru, który przyczynił się do uczestniczenia w wydarzeniu zaliczanym do kultury wyższej.

Na zadanie publiczne pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej” Gmina Lutomiersk przekazała dotacje w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Stowarzyszeniu- Koło Gminne  Emerytów  i Rencistów „Jesteśmy Razem” Pl. Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk.

Dotację rozliczono do kwoty 8.566,37 zł. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpił w dniu 15.12.2017 r. Celem zadania była aktywizacja seniorów poprzez udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, sportowym  i edukacyjnym. Dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną, a także zapewnienie emerytom i rencistom dostępu  do kultury poprzez organizowanie wyjść do kin i teatrów oraz zwiedzanie miejscowości o walorach krajoznawczych. Okres realizacji zadania : od 29 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego pojawiło się  w BIP, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego.   

W zajęciach organizowanych przez Koło Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem” brały udział osoby z terenu Gminy Lutomiersk w wieku emerytalnym, po ustaniu stosunku zawodowego.   W ramach zadania min.:

– odbyły się 2 wycieczki rowerowe po terenie Gminy Lutomiersk,

- wycieczki do Łodzi, Bydgoszczy i Łowicza oraz wizyta na termach w Uniejowie,

- zorganizowano Dzień Seniora – imprezę o charakterze integracyjnym.

Zadanie przyczyniło się do integracji środowiska seniorów w Gminie Lutomiersk. Osobom w wieku poprodukcyjnym zrealizowane zadanie publiczne dało możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz umiejętności, w tym także umiejętności współpracy w zespole. Realizacja zadania uświadomiła, jak istotną rolę mogą odgrywać Ci, którzy nie są już czynni zawodowo. Potencjał jaki posiadają osoby starsze tj. dyspozycyjność, sprawność fizyczna mimo wieku oraz pragnienie bycia  w towarzystwie innych zostało w pełni wykorzystane.

Realizacja Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pożytku publicznego na 2017 rok daje podstawę do wniosku , iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji, aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pożytku publicznego.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-05-11
Data publikacji:2018-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:323