Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO FLORENTYNÓW W GMINIE LUTOMIERSK

Lutomiersk, dnia 25 kwietnia 2023 roku.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUTOMIERSK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Florentynów w gminie LutomierskNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/138/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Florentynów w gminie Lutomiersk

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Florentynów w gminie Lutomiersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 2023 roku do 26 maja 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk: https://bip.lutomiersk.info, http://www.lutomiersk.info.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 18 maja 2023 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pok. nr 2.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2023 r.:

 

-  w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk lub na adres urzędu,

-  w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej na adres: ug@lutomiersk.pl,

-  w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@lutomiersk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk (dane kontaktowe: tel. 43 677 50 11, fax. 43 677 50 94, e-mail: ug@lutomiersk.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

                                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

                                                                                                                                                                               /-/ Tadeusz Borkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-04-25 07:51przez:
Opublikowano:2023-04-25 07:53przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2202

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.