Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdu z drogi gminnej/publicznej/dojazdowej

18 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdu z drogi gminnej/publicznej/dojazdowej

2

Jednostka odpowiedzialna

inspektor Krystyna Łuczak

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 12

tel. 43 677 50 11 (wew.116 )

3

Podstawa prawna

·         Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

·         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)

4

Wymagane dokumenty

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro pokój nr 12

Załączniki do wniosku:

·         wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy;

·         mapa sytuacyjna z proponowaną lokalizacją zjazdu na drodze – 2 egz.;

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w kopii;

·         pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dostępny wg załącznika

5

Opłaty

·         Zwolnienie z opłaty za uzgodnienie

·         Zezwolenie w przypadku zjazdu publicznego – 82 zł

·         Za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn.-pt. 7.30 – 15.30

9

Uwagi

·         wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy istniejącego zjazdu

·         podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą , może skrócić termin załatwienia sprawy

·         w przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli

·         w przypadku barku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

10

Formularz do pobrania

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdu

Pełnomocnictwo do uzgodnienia lokalizacji/przebudowy zjazdu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Krystyna Łuczak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1915