WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2017

WÓJT GMINY LUTOMIERSKO GŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

 
Data publikacji ogłoszenia: 12 grudnia 2017 roku
Termin składania ofert do: 29 grudnia 2017 roku

 

Opis stanowiska

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
 • Doświadczenie zawodowe: staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Pracy, ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:
1)   Umiejętność kierowania zespołem pracowników,

2)   Umiejętność skutecznego komunikowania się,

3)   Umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

4)   Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych,

5)   Znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych,

6)   Dyspozycyjność,

7)   Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)     Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)     Organizowanie pracy ośrodka oraz zapewnienie realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy,

3)     Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej ośrodka, sporządzanie planu finansowego ośrodka i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4)     Zapewnienie realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw przekazanych ośrodkowi do realizacji,

5)     Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

6)     Wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników ośrodka i nadzór merytoryczny nad ich pracą oraz kontrola prowadzonej dokumentacji,

7)     Składanie radzie gminy sprawozdań z działalności ośrodka oraz informacji o potrzebach w zakresie pomocy społecznej,

8)     Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w zakresie pomocy społecznej,

9)     Sporządzanie analiz, sprawozdań, informacji z działalności, programów i strategii dotyczących działalności GOPS

10) Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów  i  przedkładanie ich  radzie gminy,

11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

4.Wymagane dokumenty:
1)     CV wraz z listem motywacyjnym,

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)      Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5)     Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     Oświadczenie kandydata o  niekaralności za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     Oświadczenie  kandydata stwierdzające, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),

8)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),

9)      Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

1)     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,

2)     Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

5.     Warunki pracy na stanowisku:

1)     Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)     Wynagrodzenie określone w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,

3)     Praca administracyjno-biurowa oraz praca poza siedzibą urzędu,

4)     Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, obsługa interesantów, wizytacja w miejscu zamieszkania klienta,

5)     Budynek nieprzystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

6.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty  w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku  należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu       (I piętro, pok. 17) lub przesyłać listem poleconym na adres:  Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia: 29 grudnia 2017 roku    (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu ).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane drogą pocztową.


7.  Inne informacje

1)     Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

2)     Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem podczas której sprawdzi poziom wiedzy merytorycznej oraz poprosi o zaprezentowanie koncepcji organizacji pracy GOPS oraz programu działania na stanowisku Kierownika GOPS.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

3)     Informacja o wynikach naboru zamieszczona będzie na stronie internetowej BIP (bip.lutomiersk.info) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

4)     Osoba wybrana w wyniku konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Paczkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:427