Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

DECYZJA KOŃCZĄCA CEL PUBLICZNY PRUSINOWICE ZALEW

11 kwietnia 2018

DECYZJA KOŃCZĄCA

Lutomiersk, dnia 11.04.2018 r.

Znak: RRiGZ.6733.1.201

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 11.04.2018 r. została wydana decyzja nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nN 0,4 kV z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, stanowiska słupowego linii napowietrznej SN oraz linii kablowych SN i nN na części działek nr ewid. 208, 209/2, 211/2, 337/15, 209/3 (obręb 20 Prusinowice), na części działek nr ewid. 143, 144 (obręb 28 Zalew) położonych w gminie Lutomiersk.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-04-11
Data publikacji:2018-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:393