OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU CZOŁCZYN, JERWONICE, ZOFIÓWKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2018

Lutomiersk, dnia 12.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/240/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk, zmienionej Uchwałą Nr L/314/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk, w dniach od 20 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11,
95-083 Lutomiersk, w sali nr 2 o godzinie 12
30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach, w przedmiotowym postępowaniu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1, będą dostępne następujące dokumenty: uzgodnienia z właściwymi organami odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu miejscowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutomiersk.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-06-12
Data publikacji:2018-06-12
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:350