OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2018

Lutomiersk, dnia 3 lipca 2018 r.

 

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk Uchwały Nr LVIII/379/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 lipca 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@lutomiersk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lutomiersk.Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-07-03
Data publikacji:2018-07-03
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:881