Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk

Informacja Wójta Gminy 2019

23 kwietnia 2019

                                                                                                             

    Lutomiersk, dn. 23.04.2019 r.

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506), art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Zarządzenia Nr 42/19 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, informuję, iż przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia – Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej – Pogodna jesień życia”.     

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-04-23
Data publikacji:2019-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:862