Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk

Informacja Wójta Gminy 2019

23 kwietnia 2019

                                                                                                                  Lutomiersk, dn. 23.04.2019 r.

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506), art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Zarządzenia Nr 43/19 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, informuję, iż przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia – Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej „Aktywne o każdej porze roku” oraz dotację w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego Wsi Dziektarzew, Dziektarzew 16A, 95-083 Lutomiersk na zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej „Spotkania z historią”.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-04-23
Data publikacji:2019-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:588