Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

Bezpłatna Pomoc Prawna

W 2018 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Lutomiersk mieści się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II nr 12, a nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata. Punkt działa wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy :

Poniedziałki, Środy  w godzinach 11.00 – 15.00.

Piątki  w godzinach 10.30 – 14.30.

 

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

1) osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub

6) osoba, która ukończyła 65 lat, lub

7) osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

8) kobiety w ciąży.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030);
  2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).

Więcej informacji można znaleźć:

1)   w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

2) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2216