Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk

Konkursy na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy

2019-01-25

Lutomiersk, dn. 25.01.2019 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 i 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2018 r. zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej – Naszą pasją jest aktywność” została rozliczona.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10. 000,00 złotych.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 31.12.2018 r. w kwocie 528,04 złotych.

Podczas analizy sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości  w kwocie 658,39 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy).

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nastąpił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w dniu 23.01.2019 r.  

Dotację rozliczono w kwocie  8.813,57 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona.

Informacja Wójta Gminy

2019-01-11

Lutomiersk, dn. 11.01.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 i 17 ust. 3, art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2018 r. zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „Kultura, tradycja, wspólnota” została rozliczona prawidłowo.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10 000,00 zł.
Dotację rozliczono do kwoty 8.329,89 zł.

Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 1.670,11 zł  nastąpił w dniu 31.12.2018 r.
Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona, nieprawidłowości  nie stwierdzono.

Informacja Wójta Gminy

2019-01-07

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-01
Data publikacji:2016-03-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:22109