Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

Lutomiersk, dnia 31.07.2023r.

 

Znak: RIiR.6220.11. Z-3.2022

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwany dalej Kpa. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żurawieniec – Leonów o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 17 i 19 obręb Żurawieniec - Leonów” informuję, iż w dniu 31.07.2023r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 w Referacie Inwestycji i Rozwoju w pok. 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 730-1700, wtorek - czwartek 730-1530, piątek 730-1430 .

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 w związku z powyższym zgodnie z art. 74 pkt. 3 ustawy ooś „jeśli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kpa zgodnie z którym „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 

 

 

Wywieszono :

1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk,

2. BIP Gminy Lutomiersk,

3. Tablice ogłoszeń na terenie sołectwa Żurawieniec.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-01 15:21przez:
Opublikowano:2023-08-01 15:21przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1510

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo