Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOMIERSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2024

 

Wstęp

Podstawowym celem funkcjonowania Gminy Lutomiersk jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Sprawnej i efektywnej realizacji tych potrzeb dobrze służy współpraca samorządu z organizacjami  wyspecjalizowanymi w działalności obejmującej swoim zakresem dziedziny stanowiące zadania publiczne. Organizacje są kompetentnym  i odpowiedzialnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań, czego wyrazem jest dotychczasowe współdziałanie i jego pozytywne wyniki.

Program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach poprzednich, odzwierciedlał obszary tej współpracy. Aktywność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem ożywiającym i spajającym społeczność lokalną. Inicjatywy podejmowane przez sektor pozarządowy pobudzają i aktywizują społeczność lokalną do działania. Program reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy. 

Okres realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie obejmuje rok 2024 r.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1. 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1)      Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm);

2)      Programie – rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2024;

3)      Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)      Gminie – rozumie się przez to Gminę Lutomiersk;

5)      Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;

6)      Dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm);

7)      Komisji – rozumie się przez to Komisję konkursową ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Lutomiersk na rok 2024;

8)      Urząd – Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.

2. Program obejmuje współpracę Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3. Program określa:

1)      cel główny i cele szczegółowe programu;

2)      zasady współpracy;

3)      zakres przedmiotowy;

4)      formy współpracy;

5)      priorytetowe zadania publiczne;

6)      okres realizacji programu;

7)      sposób realizacji programu;

8)      wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;

9)      sposób oceny realizacji programu;

10)  informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji;

11)  tryb i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Rozdział 2.

Cele główne i cele szczegółowe

§2. 1. Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą, a organizacjami oraz skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wspólną realizację zadań publicznych.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1)      zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów;

2)      wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty;

3)      wzmocnienie sektora pozarządowego;

4)      racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;

5)      wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw mieszkańców Gminy, a także Organizacji; podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk dotykających społeczność lokalną;

6)      promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;

7)      zwiększenie aktywności Organizacji w zdobywaniu i wykorzystywaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców;

8)      promocja Organizacji Pozarządowych;

9)      poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

 

Rozdział 3.

Zasady współpracy

§3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się przy zachowaniu rzetelności w przepływie informacji, terminowości, systematyczności, a także współuczestnictwa i równości w traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą.

Rozdział 4.

Formy współpracy

§4. 1. Współpraca Gminy z Organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca pozafinansowa Gminy z Organizacjami będzie się opierać na:

1)      wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań;

2)      konsultowaniu z Organizacjami (odpowiednio do zakresu ich działania) projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3)      podejmowaniu wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów społecznych mieszkańców;

4)      obejmowaniu na wniosek Organizacji Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk przedsięwzięć realizowanych przez te Organizacje;

5)      promocji działalności Organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących podejmowanych przez nich inicjatyw na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;  

6)      pomocy w nawiązywaniu przez Organizacje kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązywanie takich kontaktów;

7)      w miarę możliwości nieodpłatnym udostępnianiu lokali komunalnych do spotkań organizowanych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z tym Programem.

3. Współpraca finansowa obejmować będzie:

1)      zlecenie Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, które mogą mieć formy:

a)      powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji  na finansowanie ich realizacji;

b)      wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2)      przekazanie środków finansowych organizacjom na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy.

 

Rozdział 5.

Zakres przedmiotowy programu i priorytetowe zadania publiczne

§5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań z zakresu:

1)     działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

2)     upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§6. Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy realizowane w ramach programu w roku 2024 we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w tej dziedzinie:

1)  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a)      promowanie i pielęgnowanie zdrowego stylu życia we wszystkich grupach wiekowych,

b)      wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+),

c)      aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, celem wykorzystania potencjału osób starszych w środowisku lokalnym,

d)      organizacja badań przesiewowych i profilaktycznych,

e)      organizacja programów zdrowotnych,

f)       promocja i organizacja wolontariatu;

 

2) w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

a)      kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, oraz   o wydarzeniach historycznych,

b)      tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk i integracja międzypokoleniowa,

c)      pielęgnowanie kultury regionalnej.

 

Rozdział 6.

 Okres realizacji Programu

§7. Realizacja Programu obejmuje rok 2024.

Rozdział 7.

 Sposób realizacji Programu 

§8. 1. Cele Programu będą realizowane poprzez:

1)        współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji  i podmiotów wymienionych w ustawie oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków;

2)        pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy kontaktów ponadlokalnych poprzez udzielanie rekomendacji tym organizacjom i podmiotom;

3)        udzielania wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym;

4)  prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych;

5)    promowanie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez zamieszczanie lub przekazywanie – na wniosek organizacji lub podmiotu- informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje i podmioty na stronach internetowych Gminy Lutomiersk;

6)   organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji i samorządu.

2.        Zlecenie zadań publicznych Organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywa się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

3.   Na wniosek Organizacji, zlecanie zadań publicznych może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie. 

 

Rozdział 8.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§9. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy w 2024 roku wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Rozdział 9

Sposób oceny realizacji programu

§10. 1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w latach następnych.

2. Realizacja programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi będzie oceniana na podstawie:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczby ofert złożonych przez organizacje w ogłoszonych konkursach;

3) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach programu współpracy;

4) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych przez gminę;

5) wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym.

Rozdział 10.

 Sposób tworzenia Programu Współpracy

§11. 1. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1)  opracowanie projektu Programu;

2)  skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr VI//33/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi          w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

4)  rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

5)  przedłożenie Programu pod obrady Rady Miejskiej w Lutomiersku;

6) po uchwaleniu i wejściu w życie, Program na rok 2024, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.  

 

Rozdział 11.

Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania

§12. 1. Tryb powoływania komisji:

1)      od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatury na członków Komisji;

2)      zgłoszenie należy:

a) złożyć osobiście w sekretariacie urzędu lub,

b) przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Lutomiersk, plac Jana Pawła II nr 11)  lub,

c) przesłać w formie elektronicznej na mail: ug@lutomiersk.pl ;

3)      zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę instytucji jaką reprezentuje kandydat.

2. Komisja konkursowa powoływana jest każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie, w składzie  określonym w ustawie.

3. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem działalności komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie pozostaje w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności podczas opiniowania ofert.

4. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji.

5. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa jej przewodniczący.

6. Komisja opiniuje złożone oferty w drodze uzgodnienia stanowisk, a w razie braku uzgodnienia, przez głosowanie zwykłą większością głosów członków Komisji, obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który Komisja przedstawia Burmistrzowi.

Rozdział 12.

Postanowienia końcowe

§13. 1. Niniejszy program wyznacza kierunki współpracy z Organizacjami, jednakże nie wyklucza on możliwości podejmowania zadań innych, niż w nim wymienione, których potrzeba realizacji wyniknie w trakcie roku. Zmiany Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.  

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-08 14:19przez:
Opublikowano:2023-11-08 14:21przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1679

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo