Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Nabór do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym

Nabór do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 22 maja 2024 roku

 nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2024 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym

 

I. Informacje ogólne.

1.  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r.  poz. 609), art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Uchwały Nr LXXVII/534/23 Rady Miejskiej w Lutomiersku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2024 z zakresu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji opiniującej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji opiniującej. 

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

II. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji opiniującej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)      reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o którym mowa w art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego; 

3)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

4)      posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu;

5)       posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.

III. Zadania komisji:

Komisja opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym.

IV. Powołanie komisji.

W skład komisji opiniującej Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk powoła trzech pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk i jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. Spośród członków komisji Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk powoła przewodniczącego.

V. Miejsce, forma i termin zgłaszania kandydatów.

1. Pisemne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji opiniującej powinno zawierać następujące informacje:

1) nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu wraz z numerem KRS;

2) imię i nazwisko kandydata oraz pełnioną przez niego funkcję;

3)  telefon kontaktowy kandydata;

4) podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu;

5) adnotację: „dotyczy naboru  kandydatur na członków Komisji do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym;

6) oświadczenie o treści: „Deklaruję chęć udziału w Komisji do opiniowania ofert dla zadania publicznego z zakresu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób w wieku produkcyjnym.

Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji opiniującej.

- podpis kandydata”.

Zgłoszenie należy złożyć  w terminie do dnia 31 maja 2024 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Lutomiersk, plac Jana Pawła II nr 11) lub przesłać w formie elektronicznej na mail: ug@lutomiersk.pl. Za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-22 11:26przez:
Opublikowano:2024-05-22 11:41przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:229

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo