Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-11-28 ( Imieniny: Jakuba, Stefana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego niezwiązanego z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego w pasie drogowym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego niezwiązanego z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego w pasie drogowym

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego niezwiązanego 

z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg

oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie

urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu

budowlanego w pasie drogowym

2

Jednostka odpowiedzialna

Inspektor Renata Bujnowicz

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 12

tel. 43 677 50 11 (wew. 116 )

3

Podstawa prawna

 •         Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

                  (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.)

 •         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania

                   administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

 •         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w

                  sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa  drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

 •          Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

                   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

 •        Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4

Wymagane dokumenty

 •      Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

               (wg. załącznika wzorów druków).

Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 12 lub na

stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

Do wniosku na zajęcie pasa należy dołączyć:

 •         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
 •        w przypadku zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy dołączyć ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 •      zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 •        oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 •        harmonogram prowadzonych robót zwłaszcza   w przypadku ich etapowego prowadzenia
 •         kopię dokumentu potwierdzającego wcześniejsze uzgodnienie lokalizacji
 •        pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej                  – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie                   w postępowaniu przez pełnomocnika.   Wzór pełnomocnictwa dostępny wg załącznika.
 •      Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego w pasie drogowym (wg załącznika wzorów druków).

Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 12 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk.

Do wniosku na umieszczenie urządzenia należy dołączyć:

 •          plan zagospodarowania w skali 1:500/1:1000  z zapleczem wymiarów urządzenia;
 •        oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
 •      pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie         w postępowaniu przez pełnomocnika.   Wzór pełnomocnictwa dostępny wg załącznika.

5

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalana jako iloczyn liczby m2 zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego określonej w Uchwale Nr XVIII/135/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego i pełnomocnictwo – 17 zł

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11.

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn. 7:30-16:30, wt.-czw. 7.30 – 15.30, pt. 7:30-14:30

9

Uwagi

 •      Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji,  tj. min. 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego, a także po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji;
 •       zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony;
 •        ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego może nastąpić odmowa wydania zezwolenia;
 •     w zezwoleniu określa się m. in.: sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 •      teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg);
 •       za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego z zezwoleniu oraz zajęcie pasa drogowego  o powierzchni większej niż określonej w zezwoleniu, zarządca drogi pobiera w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną.

10

Formularz do pobrania

 •      Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 •      Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 •      Wzór pełnomocnictwa

 

 

Autor: Anna Kwasowiec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-18 14:27przez: Anna Kwasowiec
Opublikowano:2016-01-18 12:26przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:7818

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo