Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-20 ( Imieniny: Bogny, Rafaeli)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

 

Lutomiersk, dnia 29.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulic: Szadkowskiej, Poziomkowej i Malinowej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w sali nr 2 o godzinie 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@lutomiersk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

Autor: Justyna Wiśniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-11-29 13:09przez: Justyna Wiśniak
Opublikowano:2016-11-29 00:00przez: Justyna Wiśniak
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2448

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo