Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116089-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Lutomiersk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2020/S 049-116089
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina LutomierskAdres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 11Miejscowość: LutomierskKod NUTS: PL712Kod pocztowy: 95-083Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Rafał BujnowiczE-mail: ug@lutomiersk.pl Tel.: +48 436775011Faks: +48 436775094
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutomiersk.info
Adres profilu nabywcy: www.lutomiersk.info
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk.

Numer referencyjny: RRGiZP.271.2.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
90000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadówkomunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości przeznaczonych nacele rekreacyjne i wypoczynkowe – położonych w granicach administracyjnych gminy Lutomiersk w okresie od1.7.2020 do 30.6.2021.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 358 194.44 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100
90513100
90514000
90533000
34928480
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lutomiersk
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań:
Zadanie 1
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych naterenie gminy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.
Zadanie 2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przeznaczonych na celerekreacyjne i wypoczynkowe położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości wpojemniki do gromadzenia odpadów.
Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonychna terenie gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmiotygospodarcze.
Zadanie 4
Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznymtych pojemników w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonym do selektywnejzbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutomiersk i zgodnie z regulaminem punkcieselektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie utworzony na placu wewnętrznym na terenienieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk.
Zadanie 5
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystankóworaz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne gminyLutomiersk.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 358 194.44 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2020
Koniec: 30/06/2021
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)
Informacje o opcjach
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.3)
Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2020
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresieprowadzonej działalności, w szczególności:
A1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk prowadzonego przez Wójta Gminy Lutomiersk,
A2) aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
A3) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego InspektoraOchrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
A4) wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
B1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nasumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1 000 000 PLN.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
C1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze izagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1.000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągłyprzez min. 12 m-cy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychusługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonanenależycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
C2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
c.2.1) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległościnie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawcaposiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa wrozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
c.2.2) Wykonawca dysponuje co najmniej:
c.2.2.1 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
c.2.2.2. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c.2.2.3. jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, które spełniają wymagania, októrych mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy.
Za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatnemiesięcznie, będące wynagrodzeniem za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jakoiloczyn faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów (potwierdzonej dokumentami ważenia) iceny jednostkowej za daną frakcję odpadów wskazanej w ofercie.
Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywało się każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowegona podstawie prawidłowo wystawionej faktury złożonej wraz z raportem miesięcznym (przekazanym w formiepapierowej oraz elektronicznej) zawierającym ilości odebranych odpadów (wynikających z dokumentówważenia) oraz inne dokumenty szczegółowo opisane w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będziew systemie miesięcznym po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi stanowiącej przedmiotzamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.5)
Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
15/04/2020
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbkuw wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VIwskazanej ustawy.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznychczynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, doktórej Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni– jeżeli została przesłana w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dniod dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowejzamawiającego.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albow postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisemelektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iżZamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się zapośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jestrównoważne z jej wniesieniem.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020

Autor: Rafał Bujnowicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-10 12:14przez: Rafał Bujnowicz
Opublikowano:2020-03-10 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:4611

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo