Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-06-21 ( Imieniny: Alicji, Alojzego)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO BECHCICE I KOLONIA BECHCICE W GMINIE LUTOMIERSK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO BECHCICE I KOLONIA BECHCICE W GMINIE LUTOMIERSK

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 2 lutego 2021 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/139/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk, zmienionej uchwałą Nr XXIX/216/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 września 2020 r.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bechcice i Kolonia Bechcice w gminie Lutomiersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 10 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu, a także zostanie opublikowany na stronie www.bip.lutomiersk.info.

 

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu planu miejscowego informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w ww. terminie i miejscach.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 13:00, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Plac Jana Pawła II nr 13, z zachowaniem rygorów sanitarnych.

W celu zminimalizowania liczby osób przebywających w zamkniętym pomieszczeniu, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, osoby chcące wziąć udział w dyskusji będą wpuszczane do sali pojedynczo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w formie papierowej do skrzynki podawczej (Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk) lub elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ug@lutomiersk.pl lub na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Lutomiersk (24i1qj4la4), kierując je do Wójta Gminy Lutomiersk. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutomiersk.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Lutomiersk reprezentowana przez Wójta Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk (dane kontaktowe: tel. 43 677 50 11, fax. 43 677 50 94, e-mail: ug@lutomiersk.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Lutomiersk danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-02 07:48przez:
Opublikowano:2021-02-02 00:00przez: Beata Rychlik
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:330

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo