Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 ds. księgowości budżetowej

w Referacie Budżetu i Finansów

w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Data publikacji ogłoszenia: 22 września 2022 r.
Termin składania ofert: 03 października 2022 r. do godz. 14.00

 

1. Opis stanowiska: stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

3. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, administracja (udokumentowane kserokopią dyplomu), lub wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w księgowości (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dokumentami wystawionymi przez pracodawców lub zleceniodawców, z których wynika okres świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).

4. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości i rozporządzeń wykonawczych;

 2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub publicznej, związane ze specyfiką stanowiska;

 3. umiejętność pracy w programach finansowo-księgowych, znajomość obsługi urządzeń biurowych;

 4. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. ewidencja i dekretacja dokumentów księgowych;

 2. uzgadnianie wpływów budżetowych, sprawdzanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;

 3. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, jednostkowych
  i zbiorczych;

 4. sporządzanie dokumentów PK;

 5. weryfikacja i inwentaryzacja sald;

 6. prowadzenie kont analitycznych i rozrachunkowych w zakresie dochodów budżetu i dochodów urzędu;

 7. rozliczanie jednostek organizacyjnych gminy z zakresu zrealizowanych dochodów budżetowych oraz przekazywanie środków na realizację wydatków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym;

 8. współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy;

 9. realizacja innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk.

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne wykonywania pracy:

 1. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;

 2. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w pokoju usytuowanym na I piętrze budynku,

 3. budynek Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk nie jest wyposażony w windę ani w urządzenia umożliwiające swobodne poruszanie się między piętrami na wózku inwalidzkim;

 4. podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer stacjonarny, urządzenia biurowe.

2) Charakter pracy, czas pracy i termin wynagrodzenia:

 1. umowa o pracę w wymiarze 1/1 etat;

 2. praca biurowo – administracyjna wykonywana głównie w pozycji siedzącej;

 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 4. praca w systemie równoważnym czasu pracy;

 5. wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas wypłata następuje w dniu poprzedzającym.

7.      Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego -podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata - podpisany własnoręcznie w sposób czytelny.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

8. Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu w punkcie podawczym na parterze lub przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 03 października 2022 r. do godz. 14.00. O dochowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego została dołączona do ogłoszenia o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia naboru, następnie zostaną zniszczone.

9.   Sprawy organizacyjne

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk. Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

10. Inne informacje

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-22 10:47przez:
Opublikowano:2022-09-22 10:50przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:239

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo