Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

Lutomiersk, dnia 07.03.2023r.

 

Znak: RIiR.6220.3. Z-3.2022

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwany dalej Kpa. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 pkt. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach o nr ewid. 287/26, 287/27, 287/28, 287/29, 287/30, 287/31, 287/32, 287/33, 287/34, 287/35, 287/36, 287/37, 287/38, 287/39, 287/40, 287/41, 287/42, 287/43, 287/44, 287/45, 287/46, 287/47, 287/48, 287/49, 287/50, 287/51, 287/52, 287/53, 287/54, 287/55, 287/56, 287/57 obręb Malanów” informuję, iż w dniu 07.03.2023r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 w Referacie Inwestycji i Rozwoju w pok. 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 730-1630, wtorek - czwartek 730-1530, piątek 730-1430 .

Od niniejszej decyzji służy stronom postepowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 w związku z powyższym zgodnie z art. 74 pkt. 3 ustawy ooś „jeśli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kpa. zgodnie z którym „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-10 14:17przez:
Opublikowano:2023-03-10 14:18przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1230

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo