Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk

Sprawozdanie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały    Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2018.

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

W 2018 r. Gmina Lutomiersk na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazała kwotę 25 000,00 złotych w formie otwartych konkursów ofert.  

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk w wysokości 10 000,00 zł  na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - „Kultura, tradycja, wspólnota”. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10 000,00 zł. Dotację rozliczono do kwoty 8.329,89 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 1.670,11 zł  nastąpił w dniu 31.12.2018r. Odsetki podatkowe w kwocie 5,12 zł nie pobrano, gdyż nie przekroczyły kwoty 8,70 zł, zgodnie z art. 54 §1 pkt 6 Ordynacji Podatkowej.  

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Wsi Dziektarzew, z siedzibą Dziektarzew 16A, 95-083 Lutomiersk otrzymało kwotę dotacji w wysokości 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych) na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Spotkania z historią”. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 5 000,00 zł. Dotację rozliczono do kwoty 5.000,00 zł.

Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów i Rencistów, z siedzibą w Lutomiersku Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk w wysokości 10 000,00 zł  (dziesięć tysięcy złotych) na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej – Naszą pasją jest aktywność . Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10. 000,00 złotych.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 528,04 złotych nastąpił w dniu 31.12.2018 r. Odsetki podatkowe w kwocie 1,62 zł nie pobrano, gdyż nie przekroczyły kwoty 8,70 zł, zgodnie z art. 54 §1 pkt 6 Ordynacji Podatkowej.  

Podczas analizy sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 658,39 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy).

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nastąpił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w dniu 23.01.2019 r.  

Dotację rozliczono w kwocie 8.813,57 złotych. 

  Celem zadania Stowarzyszenia Koło Gminne Emerytów i Rencistów była aktywizacja seniorów poprzez udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym. Dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną, a także zapewnienie emerytom i rencistom dostępu do kultury poprzez organizowanie wyjść do kin i teatrów oraz zwiedzanie miejscowości o walorach krajoznawczych.  Okres realizacji zadania : od 29 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. W zajęciach organizowanych przez Koło Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem” brały udział osoby z terenu Gminy Lutomiersk w wieku emerytalnym, po ustaniu stosunku zawodowego. W ramach zadania m.in.: zorganizowano wyjazd do Uniejowa, w celu korzystania z atrakcji term,  wycieczkę do Łodzi – zwiedzanie ogrodu Botanicznego, Pałacu Poznańskiego, Muzeum Kinematografii, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Po okolicach Lutomierska odbyła się wycieczka rowerowa. Seniorzy udali się także na wycieczkę do Pszczyny i Płocka. W ramach zadania zorganizowano także zabawę integracyjną, andrzejkową z usługą animacji muzycznej oraz słodkimi przekąskami. Zadanie przyczyniło się do integracji środowiska seniorów w Gminie Lutomiersk. Osobom w wieku poprodukcyjnym zrealizowane zadanie publiczne dało możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, umiejętności współpracy w zespole. Realizacja zadania uświadomiła, jak istotną rolę mogą odgrywać Ci, którzy nie są już czynni zawodowo.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk zorganizowały wyjazd do Krakowa, Wrocławia oraz wyjazd do teatru. Wyjazdy miały charakter edukacyjny i integracyjny. W celu wzrostu świadomości zdrowego żywienia zorganizowano na świetlicy wiejskiej warsztaty kulinarne. W miesiącu grudniu odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe manualne. Okres realizacji zadania : od 29 marca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Wsi Dziektarzew  w celu upowszechnienia tradycji narodowych i patriotycznych, międzypokoleniowej integracji mieszkańców oraz aktywizacji w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólną pracę nad poznawaniem historii zorganizowało wycieczkę do Gdańska szlakiem II wojny światowej.  Zorganizowano także wystawę pt. „Muzea II Wojny światowej” dla mieszkańców Gminy Lutomiersk z wykorzystaniem materiałów zdjęciowych wykonanych podczas wycieczki do Gdańska.  Celem zadania była edukacja historyczna mieszkańców, skierowana głównie do młodzieży szkolnej, przybliżająca udział oręża polskiego w II wojnie światowej. Okres realizacji zadania : od 6 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:

1.Konsultacji projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag.

2.Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

3.Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej.

4.Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

Nadal dla Gminy Lutomiersk, w kontekście współpracy z podmiotami, priorytetem jest wspieranie realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz służących rozwiązaniu istniejących problemów. Za konieczne uważa się stałe monitorowanie obszaru współpracy gminy z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz wdrażanie działań zachęcających podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania podmiotów w proces konsultacji rozwiązań w  obszarach ich statutowej działalności.

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-20 12:43przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2019-05-20 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1302

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.