Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), art. 48b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1552, poz. 1669, poz. 1952, poz. 2192, poz. 2429; z 2019 r., poz. 60, poz. 303, poz. 399, poz. 752, poz. 1078) oraz Uchwały Nr XII/103/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”,

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza konkurs ofert

na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w latach 2019-2021 z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”,

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”, zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XII/103/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”.
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, które na podstawie umów podpisanych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz posiadające jednostki lub komórki organizacyjne udzielające tych świadczeń na terenie Gminy Lutomiersk.
 3. Oferenci mogą składać oferty dotyczące określonej liczby osób uprawnionych, o których mowa
  w ust. 1.
 4. Komisja konkursowa w celu realizacji zadania, określonego w ust. 1 oraz ustalenia liczby i ceny jednostkowej świadczeń udzielanych w programie, w przypadku otrzymania dwóch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, poprosi Wykonawców o przedstawienie dodatkowych ofert bądź zaprosi ich do negocjacji.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi ostatecznie najkorzystniejszą ofertę.
 6. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania umowy z Gminą Lutomiersk.
 7. Przewidywany termin wykonania zadania:

- w roku 2019: od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku,

- w roku 2020: od 1 września do 30 listopada 2020 roku,

- w roku 2021: od 1 września do 30 listopada 2021 roku.

Umowa będzie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30.11.2021r.

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 (pokój nr 17 - sekretariat), 95-083 Lutomiersk w godzinach pracy urzędu, tel.: (43) 677 50 11 w. 132 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk http://www.bip.lutomiersk.info.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 (pokój
  nr 17 - sekretariat), 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 16.08.2019 r. do godz. 1430
  (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Urzędu). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone nadawcy.
 3. Oferty składa się w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz zawierać informację: „Oferta na realizację w latach 2019-2021 Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021”.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, sala USC.
 5. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja konkursowa w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, na stronie BIP Urzędu Gminy Lutomiersk, http://www.bip.lutomiersk.info i na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk www.lutomiersk.info
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 7. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 9. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu do Zamawiającego dotyczącego postępowania konkursowego w trybie określonym w § 11 i 12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert” stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/19 Wójta Gminy Lutomiersk
  z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021oraz powołania Komisji konkursowej
  do wyboru ofert.

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-07-30 14:28przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2019-07-31 00:00przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1067

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo