Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-11-28 ( Imieniny: Jakuba, Stefana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2024-2027

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 213 – tekst jednolity), zwanej dalej Ustawą, ławników wybierają rady gmin, których obszar właściwości jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wszelkie informacje dotyczące pełnienia obowiązków ławników znajdują się w art. 158-175 Rozdziału 7 Ustawy. Poniżej podajemy najważniejsze informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wybór (lub ponowny wybór) na ławnika.

 

Kalendarz wyborczy:

 • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 Ustawy),
 • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy),
 • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 Ustawy),
 • do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy (art. 164 § 1 Ustawy),
 • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie
  o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 Ustawy).

 

Ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Sieradzu liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Lutomiersku:

 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Łasku w sprawach rodzinnych - 2 osoby;
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 osoba.
Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymagania na stanowisku ławnika (art. 158 § 1 i 3 Ustawy)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie
do dnia 30 czerwca 2023 r
.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Jak wynika z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy. Lista dokumentów została wymieniona niżej.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika, która stanowi załącznik do rozporządzenia, umożliwia uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.

Kartę zgłoszenia, można również nabyć w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11,  pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu (pon. 730- 1630, wt. - czw. 730-1530, pt. 730-1430) bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.lutomiersk.info/

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
 • Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 Ustawy).
 • Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również, do orzekania w którym sądzie jest proponowany (w sądzie rejonowym lub okręgowym) oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych).
 • Część C – wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
a dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych,
a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania przez kandydata dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W karcie zgłoszenia znajduje się pouczenie, że zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 Ustawy lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 Ustawy i rozporządzeniu, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 (trzydziestu) dni.

Zgodnie z art. 162 § 2 Ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 Ustawy) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 Ustawy). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 Ustawy).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 Ustawy).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 Ustawy).

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a Ustawy).

Kandydatów proszę zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2023 r. do godz. 1430 do Biura Rady Miejskiej w Lutomiersku w godzinach pracy Urzędu (pon. 730- 1630, wt. - czw. 730-1530,
pt. 730-1430) - Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II 11,  pokój nr 19.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf

Załącznik nr 2 - zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK.pdf

Załącznik nr 3 - wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.pdf

Załącznik nr 4 - lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.pdf

Załącznik nr 5 - oświadczenie-przestępstwo ścigane.pdf

Załącznik nr 6 - oświadczenie-władza rodzicielska.pdf

Klauzula obowiązku informacyjnego.pdf

Autor: Sylwia Kosińska-Beda

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-05-09 11:03przez: Sylwia Kosińska-Beda
Opublikowano:2019-05-09 16:02przez: Sylwia Kosińska-Beda
Zmodyfikowano:2023-05-29 15:41przez: Sylwia Kosińska-Beda
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:11512

Rejestr zmian

 • [2023-05-29 15:41:18]Sylwia Kosińska-Beda aktualizacja

Banery/Logo