Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-08-03 ( Imieniny: Augustyna, Kamelii)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

PROJEKT

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOMIERSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2021

Wstęp

Podstawowym dokumentem definiującym cele, zasady i formy oraz sposób oceny współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie jest program corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Gminy Lutomiersk .Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi generuje skuteczniejszą i bardziej efektywną realizację wspólnego celu, jakim jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Wobec tego, budowanie oraz umacnianie fundamentów trwałej i satysfakcjonującej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest konieczne i bardzo ważne. Okres realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • 1. 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
 • Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm);
 • Programie – rozumie się przez to program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2021;
 • Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • Gminie – rozumie się przez to Gminę Lutomiersk;
 • Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;
 • Dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm);
 • Komisji – rozumie się przez to Komisję konkursową ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Lutomiersk na rok 2021;
 1. Program obejmuje współpracę Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Lutomiersk i jej mieszkańców.
 2. Program określa:
 • cel główny i cele szczegółowe programu,
 • zasady współpracy;
 • zakres przedmiotowy;
 • formy współpracy;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji;
 • tryb i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie Gminy i na rzecz jej mieszkańców. Warunkiem współpracy nie jest rejestracja siedziby władz Organizacji na terenie Gminy.

Rozdział 2.

Cele główne i cele szczegółowe

 • 2. 1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą, a organizacjami oraz skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wspólną realizacje zadań publicznych.
 1. Celami szczegółowymi Programu są:
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów;
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty;
 • wzmocnienie sektora pozarządowego;
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 • wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw mieszkańców Gminy, a także Organizacji; podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk dotykających społeczność lokalną;
 • promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
 • zwiększenie aktywności Organizacji w zdobywaniu i wykorzystywaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców;
 • promocja Organizacji Pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy;
 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

Rozdział 3.

Zasady współpracy

 • 3. Współpraca Gminy z Organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje zadania o zasięgu lokalnym wymienione w art. 4 Ustawy opierających się na następujących zasadach:
 • jawności – polegającej na udostępnieniu przez Gminę informacji na temat celów, zamiarów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wraz z trybem ich przyznawania;
 • pomocniczości – zgodnie z którą Gmina zleca podmiotom programu realizacje zadań publicznych w zakresie, w jakim podmioty te znają najlepiej potrzeby wspólnoty lokalnej i mogą realizować je najbardziej skutecznie i efektywnie, uzyskując w ten sposób najlepsze efekty;
 • uczciwej konkurencji – oznacza to równe szanse dla wszystkich podmiotów podejmujących współpracę, przez to rozumie się także równy dostęp do środków publicznych;
 • partnerstwa – oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu oraz definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
 • efektywności – polegającej na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
 • suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina i Organizacje Pozarządowe podejmujące współpracę zachowują niezależności i autonomię względem siebie.

Rozdział 4.

Organy Gminy Realizujące Program Współpracy

 • 4. Ze strony samorządu współpracę z organizacjami pozarządowymi realizują:

1) Rada Gminy Lutomiersk, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy;
2) Wójt Gminy Lutomiersk, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę Gminy Lutomiersk;

3) Sekretarz Gminy Lutomiersk, w zakresie koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy Gminą  i Organizacjami;

4)  merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy Lutomiersk.

Rozdział 5.

Formy współpracy

 • 5. 1. Współpraca Gminy z Organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
 1. Współpraca pozafinansowa Gminy z Organizacjami będzie się opierać na:
 • wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań;
 • konsultowaniu z Organizacjami (odpowiednio do zakresu ich działania) projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 • podejmowaniu wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów społecznych mieszkańców;
 • obejmowaniu na wniosek Organizacji Patronatem Wójta Gminy przedsięwzięć realizowanych przez te Organizacje na rzecz mieszkańców Gminy;
 • promocji działalności Organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących podejmowanych przez nich inicjatyw na stronach internetowych Urzędu Gminy Lutomiersk;
 • pomocy w nawiązywaniu przez Organizacje kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązywanie takich kontaktów;
 • w miarę możliwości nieodpłatnym udostępnianiu lokali komunalnych do spotkań organizowanych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z tym Programem.
 1. Współpraca finansowa obejmować będzie:
 • zlecenie Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, które mogą mieć formy:
 1. powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 • przekazanie środków finansowych organizacjom na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy.

Rozdział 6.

Zakres przedmiotowy programu

 • 6. Zakresem przedmiotowym programu współpracy Gminy z Organizacjami jest:

1)      realizacja zadań własnych Gminy określonych w ustawach;

2)      tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

3)      określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4)    konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 7.

Priorytetowe zadania publiczne

 • 7. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy. W roku 2021 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

1)  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 1. promowanie i pielęgnowanie zdrowego stylu życia we wszystkich grupach wiekowych,
 2. wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+),
 3. aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, celem wykorzystania potencjału osób starszych w środowisku lokalnym,
 4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 5. wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i rodzin ubogich i zagrożonych patologią,
 6. imprezy i wyjazdy terapeutyczno-profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym,
 7. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią,
 8. organizacja badań przesiewowych i profilaktycznych,
 9. organizacja programów zdrowotnych,
 10. promocja i organizacja wolontariatu;

2) w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 1. kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,
 2. tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk i integracja międzypokoleniowa,
 3. pielęgnowanie kultury regionalnej.

Rozdział 8.

 Okres realizacji Programu

 • 8. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rozdział 9.

 Sposób realizacji Programu.

 • 9. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie, lub w odrębnych przepisach.
 1. Zlecenie realizacji zadania z zakresu, o którym mowa w rozdziale VII, powinno wynikać z chęci zwiększenia efektywności wykorzystania środków.
 • 10. 1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

1)   zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmować będzie w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia,

2)  ogłoszenie  otwartego konkursu ofert przez Wójta Gminy,

3)   składanie ofert w terminie nie krótszym, niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,

4)   informowania o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,  

5) rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie w oparciu o procedury opisane
w ustawie,

6)  spełniania przez podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert warunków wynikających z ustawy.

 1. Decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacja oraz o wysokości
  dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk.
 2. Na wniosek Organizacji Wójt może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego w/g szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dofinansowania, o którym mowa w art. 19a ustawy.

Rozdział 10.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 • 11. 1. Finansowanie zadań zleconych do realizacji Organizacjom Pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2021.
 1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2021 roku wynosi 25.000 zł.

Rozdział 11.

Sposób oceny realizacji programu

 • 12. 1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w latach następnych.
 1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w następujący sposób:

1) sprawdzenie i ocena realizacji zleconego organizacji zadania na podstawie złożonego, sprawozdania końcowego,

2) ocena form współpracy,

3) ocena realizacji celów programu.

Rozdział 12.

 Sposób tworzenia Programu Współpracy

 • 13. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1)  opracowanie projektu Programu;

2)  skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr VI//33/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk;

4)  rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

5)  przedłożenie Programu pod obrady Rady Gminy Lutomiersk;

6) po uchwaleniu, Program na rok 2021, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk.  

Rozdział 13.

Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania

 • 14. 1. Po ogłoszeniu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w danym obszarze, wynikającym z rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3   ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Wójt Gminy Lutomiersk powołuje Komisję Konkursową w składzie, co najmniej 3 osobowym, ze wskazaniem przewodniczącego.
 1. Wskazanie przez Organizacje osób wchodzących w skład komisji, następuje poprzez podanie do publicznej informacji o możliwości składania kandydatur osób, z określeniem terminu składania zgłoszeń.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 2 publikuje się:
 • na stronie internetowej urzędu;
 • wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk.
 1. Czas składania zgłoszeń przedstawicieli Organizacji do udziału w pracach komisji określa w ogłoszeniu Wójt Gminy Lutomiersk i wynosi co najmniej 7 dni.
 2. Wyboru osób wchodzących w skład komisji, spośród wskazanych przez Organizacje kandydatur, dokonuje Wójt Gminy Lutomiersk.
 3. Imienny skład komisji, regulamin pracy oraz termin zwołania posiedzenia komisji określa Wójt Gminy Lutomiersk w formie zarządzenia.
 4. Do członków komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Członkowie komisji, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenia o nie pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorącym udział w procedurze konkursowej, który mógłby budzić uzasadnioną wątpliwość, co do ich bezstronności podczas oceniania ofert lub w przeciwnym wypadku powiadamiają o rezygnacji z prac w komisji.
 5. Komisja może działać bez osób wskazanych przez Organizacje, kolejno wybranych przez Wójta, jeżeli:
 • żadna Organizacja nie wskazała osób do składu komisji,
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
 • wszystkie osoby podlegają wykluczeniu z prac na podstawie przepisów ustawy.
 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek komisji.
 3. W pracach komisji, na zaproszenie przewodniczącego komisji, mogą uczestniczyć także z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Lutomiersk.
 5. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Wójta Lutomiersk nie przysługuje odwołanie.
 6. Rozstrzygnięcia komisji nie są wiążące dla Wójta.
 7. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Rozdział 14.

Postanowienia końcowe

 • 15. 1. Niniejszy program wyznacza główne zadania i kierunki współpracy z Organizacjami, jednakże nie wyklucza on możliwości podejmowania zadań innych, niż w nim wymienione, których potrzeba realizacji wyniknie w trakcie roku.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-16 10:47przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2020-10-16 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:278

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo