Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Otwarty konkurs na realizację zadan z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 16 luty 2018 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 16 luty 2018 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej. 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

 

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadan z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 16 luty 2018 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 16 luty 2018 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje  między innymi:

1)      kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,

2)      tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk  i integracja międzypokoleniowa,

3)      pielęgnowanie kultury regionalnej,

4)      organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

5)       udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach    i koncertach.

 

 

16 lutego 2018
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 16 luty 2018 roku

 nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. Podtrzymywania i upowszechnia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Informacje ogólne.

  1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2018, Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza otwarty nabór kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego tj. Podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
16 lutego 2018
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych celem opiniowania ofert