Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY PRUSINOWICE

23 czerwca 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY PRUSINOWICE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2017 r

W II półroczu 2017 r odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk prowadzić będzie  Firma: Jantar 8 Sp. z o.o., ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów.  Przedstawiam poniżej harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2017.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2017 r

Informacja Wójta Gminy - wyniki konkursu

                                                                                                                  Lutomiersk, dn. 21.06.2017 r.

 

 INFORMACJA WÓJTA GMINY

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3    i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały Nr XXXIV/195/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 , Zarządzenia Nr 346/17 Wójta Gminy Lutomiersk  z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, informuję, iż przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia – Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”; 95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 13 na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną  i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej  i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej”.     

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy - wyniki konkursu