Konkursy na realizację zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2019-03-15

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 15 marca 2019 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza w dniu 15 marca 2019 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje między innymi:

1)      kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,

2)      tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk      i integracja międzypokoleniowa,

3)      pielęgnowanie kultury regionalnej,

4) organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

5) udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach    i koncertach.

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019

2019-03-15

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 15 marca 2019 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 15 marca 2019 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej. 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 10.000 zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019

Informacja Wójta Gminy

2019-01-25

Lutomiersk, dn. 25.01.2019 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 i 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2018 r. zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej – Naszą pasją jest aktywność” została rozliczona.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10. 000,00 złotych.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 31.12.2018 r. w kwocie 528,04 złotych.

Podczas analizy sprawozdania stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości  w kwocie 658,39 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy).

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości nastąpił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w dniu 23.01.2019 r.  

Dotację rozliczono w kwocie  8.813,57 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-01
Data publikacji:2016-03-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:23086