Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-02-08 ( Imieniny: Irminy, Piotra)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Nabór na członków komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pięlegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej-II tura2022

Nabór na członków komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pięlegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej-II tura2022

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 28 kwietnia 2022 roku

 nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2022 - II tura

z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

I. Informacje ogólne.

1.  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/327/21 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 z zakresu podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji opiniującej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji opiniującej. 

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

II. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji opiniującej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)      reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela,  o którym mowa w art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego; 

3)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

4)      posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

5)       posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.

III. Zadania komisji:

Komisja opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z zakresu podtrzymywania                 i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

IV. Powołanie komisji.

W skład komisji opiniującej Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk powoła trzech pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk i jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. Spośród członków komisji Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk powoła przewodniczącego.

V. Miejsce, forma i termin zgłaszania kandydatów.

1. Pisemne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji opiniującej powinno zawierać następujące informacje:

1) nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu wraz z numerem KRS,

2) imię i nazwisko kandydata oraz pełnioną przez niego funkcję,

3)  telefon kontaktowy kandydata,

4) podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

5) adnotację: „dotyczy naboru  kandydatur na członków Komisji do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6) oświadczenie o treści: „Deklaruję chęć udziału w Komisji do opiniowania ofert dla zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

„Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji opiniującej.

- podpis kandydata”.

Zgłoszenie należy złożyć  w terminie do dnia 6 maja 2022 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk. Za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-28 13:39przez:
Opublikowano:2022-04-28 13:47przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:339

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo