Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-02-08 ( Imieniny: Irminy, Piotra)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

PROJEKT

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOMIERSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2023

 

Wstęp

Podstawowym celem funkcjonowania Gminy Lutomiersk jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Sprawnej i efektywnej realizacji tych potrzeb dobrze służy współpraca samorządu z organizacjami  wyspecjalizowanymi w działalności obejmującej swoim zakresem dziedziny stanowiące zadania publiczne. Organizacje są kompetentnym  i odpowiedzialnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań, czego wyrazem jest dotychczasowe współdziałanie i jego pozytywne wyniki. Program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach poprzednich, odzwierciedlał obszary tej współpracy. Aktywność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem ożywiającym i spajającym społeczność lokalną. Inicjatywy podejmowane przez sektor pozarządowy pobudzają i aktywizują społeczność lokalną do działania. Program reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy. 

Okres realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                    i o wolontariacie na rok 2023 trwa od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • 1. 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
 • Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm);
 • Programie – rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Lutomiersk  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2023;
 • Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • Gminie – rozumie się przez to Gminę Lutomiersk;
 • Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;
 • Dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126, art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm);
 • Komisji – rozumie się przez to Komisję konkursową ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Lutomiersk na rok 2023;
 • Urząd – Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk.
 1. Program obejmuje współpracę Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Lutomiersk i jej mieszkańców.
 2. Program określa:
 • cel główny i cele szczegółowe programu,
 • zasady współpracy;
 • zakres przedmiotowy;
 • formy współpracy;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji;
 • tryb i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Rozdział 2.

Cele główne i cele szczegółowe

 • 2. 1. Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą, a organizacjami oraz skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy poprzez wspólną realizację zadań publicznych.
 1. Celami szczegółowymi Programu są:
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów;
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty;
 • wzmocnienie sektora pozarządowego;
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 • wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw mieszkańców Gminy, a także Organizacji; podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk dotykających społeczność lokalną;
 • promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
 • zwiększenie aktywności Organizacji w zdobywaniu i wykorzystywaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców;
 • promocja Organizacji Pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy;
 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

 

Rozdział 3.

Zasady współpracy

 • 3. Współpraca Gminy z Organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje zadania o zasięgu lokalnym wymienione w art. 4 Ustawy opierających się na następujących zasadach:
 • jawności – polegającej na udostępnieniu przez Gminę informacji na temat celów, zamiarów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wraz z trybem ich przyznawania;
 • pomocniczości – zgodnie z którą Gmina zleca podmiotom programu realizacje zadań publicznych w zakresie, w jakim podmioty te znają najlepiej potrzeby wspólnoty lokalnej i mogą realizować je najbardziej skutecznie i efektywnie, uzyskując w ten sposób najlepsze efekty;
 • uczciwej konkurencji – oznacza to równe szanse dla wszystkich podmiotów podejmujących współpracę, przez to rozumie się także równy dostęp do środków publicznych;
 • partnerstwa – oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu oraz definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach;
 • efektywności – polegającej na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
 • suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina i Organizacje Pozarządowe podejmujące współpracę zachowują niezależności i autonomię względem siebie.

 

Rozdział 4.

Podmioty współpracy

 • 4. Podmiotami niniejszego programu są z jednej strony: Rada Miejska w Lutomiersku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk, a z drugiej – organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lutomiersk.

Rozdział 5.

Formy współpracy

 • 5. 1. Współpraca Gminy z Organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
 1. Współpraca pozafinansowa Gminy z Organizacjami będzie się opierać na:
 • wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań;
 • konsultowaniu z Organizacjami (odpowiednio do zakresu ich działania) projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 • podejmowaniu wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów społecznych mieszkańców;
 • obejmowaniu na wniosek Organizacji Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk przedsięwzięć realizowanych przez te Organizacje na rzecz mieszkańców Gminy;
 • promocji działalności Organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących podejmowanych przez nich inicjatyw na stronach internetowych Urzędu Gminy Lutomiersk;
 • pomocy w nawiązywaniu przez Organizacje kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązywanie takich kontaktów;
 • w miarę możliwości nieodpłatnym udostępnianiu lokali komunalnych do spotkań organizowanych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z tym Programem.
 1. Współpraca finansowa obejmować będzie:
 • zlecenie Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, które mogą mieć formy:
 1. powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2. wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 • przekazanie środków finansowych organizacjom na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy.

 

Rozdział 6.

Zakres przedmiotowy programu

 • 6. Zakresem przedmiotowym programu współpracy Gminy z Organizacjami jest:

1)      realizacja zadań własnych Gminy określonych w ustawach;

2)      tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

3)      określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

4)    konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Rozdział 7.

Priorytetowe zadania publiczne

 • 7. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. W roku 2023 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

1)  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 1. promowanie i pielęgnowanie zdrowego stylu życia we wszystkich grupach wiekowych,
 2. wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+),
 3. aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, celem wykorzystania potencjału osób starszych w środowisku lokalnym,
 4. organizacja badań przesiewowych i profilaktycznych,
 5. organizacja programów zdrowotnych,
 6. promocja i organizacja wolontariatu;

 

2) w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 1. kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, oraz o wydarzeniach historycznych,
 2. tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk i integracja międzypokoleniowa,
 3. pielęgnowanie kultury regionalnej.

 

Rozdział 8.

 Okres realizacji Programu

 • 8. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rozdział 9.

 Sposób realizacji Programu

 • 9. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie, lub w odrębnych przepisach.
 1. Gmina Lutomiersk umożliwia organizacjom pozarządowym udział w realizacji zadań publicznych wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy.
 • 10. 1. Decyzję o finansowaniu lub dofinansowaniu realizacji zadań publicznych podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk.
 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia.
 2. Zasady ogłaszania konkursu ofert, wyboru wykonawcy, podpisania umowy, rozliczenia się z otrzymanej dotacji oraz kontroli wykonanego zadania określa ustawa.
 3. Procedury zlecania zadań realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych zgodnie z wskazaniami określonymi w ust. 3 przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk.
 4. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowach zawartych pomiędzy Gminą, a organizacją pozarządową, która realizuje zadanie publiczne.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk dokonuje wyboru wykonawcy zadań publicznych i podpisuje umowę.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk monitoruje przebieg realizacji zadań oraz przyjmuje sprawozdanie końcowe.

 

Rozdział 10.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 • 11. 1. Finansowanie zadań zleconych do realizacji Organizacjom Pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2023.
 1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2023 roku wynosi 25.000 zł.

 

Rozdział 11.

Sposób oceny realizacji programu

 • 12. 1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w latach następnych.
 1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w następujący sposób:

1) sprawdzenie i ocena realizacji zleconego organizacji zadania na podstawie złożonego, sprawozdania końcowego;

2) ocena form współpracy;

3) ocena realizacji celów programu.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk nie później niż do dnia 31 maja następnego roku przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Rozdział 12.

 Sposób tworzenia Programu Współpracy

 • 13. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1)  opracowanie projektu Programu;

2)  skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr VI//33/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

4)  rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

5)  przedłożenie Programu pod obrady Rady Miejskiej w Lutomiersku;

6) po uchwaleniu, Program na rok 2023, zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.  

Rozdział 13.

Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania

 • 14. 1. Po ogłoszeniu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy
  w danym obszarze, wynikającym z rocznego programu współpracy samorządu
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3   ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk, powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 publikuje się:
 • na stronie internetowej Urzędu;
 • wywiesza się na tablicy informacyjnej Urzędu.
 1. Czas składania zgłoszeń przedstawicieli Organizacji do udziału w pracach komisji określa w ogłoszeniu Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk i wynosi co najmniej 7 dni od daty publikacji informacji.
 2. Wyboru osób wchodzących w skład komisji, spośród wskazanych przez Organizacje kandydatur, dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk.
 3. Prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327).
 4. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) – dotyczące wyłączenia pracownika.
 5. Komisją kieruje Przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
 6. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie, pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej trzy osoby.
 7. Termin i miejsce posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący. Każdy z członków Komisji jest o nich informowany telefonicznie lub pisemnie.
 8. Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert wykonuje następujące czynności:
 • stwierdza liczbę zgłoszonych ofert do konkursu;
 • wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania;
 • zapoznaje się z treścią złożonych ofert;
 • dokonuje indywidualnej oceny i przedstawia pisemną opinię każdej oferty;
 • sporządza i podpisuje protokół z prac Komisji.
 1. Komisja przedstawia opinie ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk, który podejmuje decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacja oraz o wysokości
  dotacji.
 2. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 14.

Postanowienia końcowe

 • 15. 1. Niniejszy program wyznacza główne zadania i kierunki współpracy z Organizacjami, jednakże nie wyklucza on możliwości podejmowania zadań innych, niż w nim wymienione, których potrzeba realizacji wyniknie w trakcie roku.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-30 09:27przez:
Opublikowano:2022-09-30 09:34przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:242

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo