Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE inspektor ds. zwierząt i gospodarki wodnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE inspektor ds. zwierząt i gospodarki wodnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY LUTOMIERSK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

inspektor ds. zwierząt i gospodarki wodnej

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Data publikacji ogłoszenia: 05 lipca 2024 r.
Termin składania ofert: 16 lipca 2024 r. do godz. 14.00

 

 1. Opis stanowiska: inspektor ds. zwierząt i gospodarki wodnej

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

3. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrz. art 11 ust 2 i 3 ust o pracownikach samorządowych,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: hodowla i ochrona zwierząt lub pokrewne i co najmniej 3 lata stażu,

 7. znajomość odpowiednich przepisów prawa,

 8. posiadanie prawa jazdy kat.B

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:

 1. ustawy o samorządzie gminnym,

 2. ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawy o ochronie zwierząt,

 4. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

 1. prawo wodne

2) umiejętność obsługi programów MS Office oraz umiejętność poruszania się w sieci

Internet,

3) komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia

4) doświadczenie zawodowe w strukturach samorządu terytorialnego lub na podobnym

stanowisku pracy,

5) dyspozycyjność

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

1. Prowadzenie spraw związanych ze zwierzętami:

1) prowadzenie rejestru psów agresywnych;

2) przygotowywanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

3) podejmowanie działań i interwencji wynikających z przyjętego przez radę miejską programu, ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów z tym związanych;

4) ewidencjonowane przebiegu opieki nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku.

2.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną.

Prowadzenie spraw z tytułu zachwiania stosunków wodnych pomiędzy właścicielami gruntów, na których nastąpiło wykonywanie prac skutkujących zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi, w tym:

a) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

b) przyjmowanie oświadczeń i analiza stanu faktycznego w terenie,

c) przygotowywanie dokumentacji w tym protokołów, opinii biegłych, map sytuacyjnych i innych materiałów umożliwiając stwierdzenie czy nastąpiło zachwianie stosunków wodnych,

d) przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych w przedmiotowych sprawach.

 

6.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne wykonywania pracy:

 1. praca wykonywana będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk, w pokoju usytuowanym na I piętrze budynku;

 2. praca wykonywana także poza siedzibą Urzędu – praca w terenie;

 3. budynek Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk nie jest wyposażony w windę ani w urządzenia umożliwiające swobodne poruszanie się między piętrami na wózku inwalidzkim;

 4. podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer stacjonarny;

 5. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2) Charakter pracy, czas pracy i termin wynagrodzenia:

 1. umowa o pracę w wymiarze 1/1 etat;

 2. praca biurowo – administracyjna wykonywana głównie w pozycji siedzącej oraz praca w terenie;

 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 4. praca w systemie równoważnym czasu pracy;

 5. wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, wówczas wypłata następuje w dniu poprzedzającym.

 

7.      Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny lub dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego;

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie w sposób czytelny;

 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata - podpisany własnoręcznie w sposób czytelny.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

 

8.      Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko inspektor ds. zwierząt i gospodarki wodnej w Ref. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie lub przesyłać listem poleconym na adres: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 16 lipca 2024r. do godz. 14.00. O dochowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia naboru, a następnie zostaną zniszczone.

 

9.      Sprawy organizacyjne

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk. Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

10.   Inne informacje

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia naboru lub odstąpienie od rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-07-05 13:04przez:
Opublikowano:2024-07-05 14:43przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:633

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo