Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info; email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia.

2

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

pokój nr 3/4

tel. 43 677 50 11 (wew. 114 )

3

Podstawa prawna

  • Art. 52-61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.);

·         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 1904);

·         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.);

·         art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.);

·         ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.);

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);

·         ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.).

Obowiązujące przepisy prawa można sprawdzać na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

4

Wymagane dokumenty

·         Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia – przekazywana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;

·         ważny dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej – do wglądu;

·         jeśli akt małżeństwa rodziców został sporządzony przed 1 marca 2015 r lub nie został sporządzony
w tutejszym usc - wymagany jest jego odpis skrócony a jeśli dziecko nie pochodzi z małżeństwa – akt urodzenia jego matki.

5

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

6

Termin załatwiania sprawy

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia a przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Zgłoszenie urodzenia dokumentuje się w formie protokołu, który podpisuje zgłaszający oraz kierownik usc. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt urodzenia.

Po sporządzeniu aktu zgonu osobie zgłaszającej wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu urodzenia.

7

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji można złożyć do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lutomiersku w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w godzinach pracy urzędu.

9

Uwagi

·         Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; matka lub ojciec dziecka którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych; w pozostałych przypadkach urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki; zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika;

·         osoba zgłaszająca składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka; wybrane imię nie może mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego oraz formy zdrobniałej; niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi; można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci;

·         w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu, rodzice mogą złożyć przed kierownikiem USC lub konsulem, oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka;

·         dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach małżonków;

·         w przypadku urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – patrz karta „uznanie ojcostwa”;

·         po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik usc występuje o nadanie numeru PESEL (dla dzieci urodzonych na terytorium RP).

10

Formularz do pobrania

Brak

 

 

 

Autor: Iwona Zdzierak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-07 12:11przez: Iwona Zdzierak
Opublikowano:2018-03-07 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2317

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo