Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-07-06 ( Imieniny: Dominiki, Jaropełka)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Wpis do rejestru wyborców

Wpis do rejestru wyborców

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Wpis do rejestru wyborców

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca możne być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjno-Samorządowy

inspektor Jolanta Pytel

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 5

tel. 43 677 50 11 (wew. 161 )

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

4

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wpis do rejestru wyborców (wg załącznika).

Załączniki do wniosku:

·         Kserokopia ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport) – do wglądu dokument tożsamości;

·         pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (wg. załącznika)

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek (wg. załącznika)

Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk parter, pokój nr 5

5

Opłaty

Brak opłat

6

Termin załatwiania sprawy

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku, do wglądu w urzędzie gminy przez cały rok.

7

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II  nr11

95-083 Lutomiersk, parter pokój nr 5

W godzinach urzędowania urzędu

9

Uwagi

 Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.

Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani na podstawie decyzji Wójta Gminy Lutomiersk wyborcy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

·         Stale zamieszkują na obszarze gminy Lutomiersk bez zameldowania na pobyt stały.

·         Stale zamieszkują na obszarze Gminy Lutomiersk pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.

·         Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze Gminy Lutomiersk.

 

Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje również obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy stale zamieszkują na obszarze Gminy Lutomiersk.

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania.

Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy Lutomiersk jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

 

Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności :

- pominięcia wyborcy w rejestrze,

- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o wpis do rejestru wyborców

·         Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

·         wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

·         Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

 

 

 

 

Autor: Jolanta Pytel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-07-27 09:39przez: Jolanta Pytel
Opublikowano:2018-07-27 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:3573

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo