Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU
OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w  Lutomiersku,  Pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 04 stycznia 2021 roku
Termin składania ofert do: 22 stycznia 2021 roku do godz. 14.00

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 • §  obywatelstwo polskie,
 • §  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • §  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
 • §  niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • §  nieposzlakowana opinia,
 • §  kandydat/kandydatka posiada  wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 roku  ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r., poz.1876), tj. spełnienia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • §  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 • §  do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, politologia, polityka społeczna,
 • §  umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu przemocy oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • §  umiejętność pracy w zespole,
 • §  umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • §  obowiązkowość, rzetelność, kreatywność,
 • §  prawo jazdy kat. B i możliwość używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych,
 • §  samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, samodyscyplina.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • §  praca socjalna,
 • §  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • §  udzielanie informacji, pomocy i poradnictwa dla osób w zakresie rozwiązywania problemów będących przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • §  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • §  współpraca i współdziałanie  z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, a w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 • §  współdziałanie z pracownikami socjalnymi, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami, w tym w realizacji programów, projektów oraz wydawanie wniosków i skierowań w zakresie przyznawania świadczeń,
 • §  realizacja zadań w ramach procedury „Niebieska Karta” w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, udział w powoływaniu zespołów roboczych i realizacja planów pomocowych w rodzinie,
 • §  sporządzanie wymagana dokumentacji w celu umieszczenia klienta w Domu Pomocy Społecznej,
 • §  realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a w szczególności przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów na potrzeby przyznania różnych świadczeń z zakresu działalności Ośrodka,
 • §  obsługa programu POMOST
 • §  prowadzenie innych zadań zleconych przez Kierownika związanych z działalnością Ośrodka.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • §  CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • §  list motywacyjny
 • §  kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz staż pracy
 • §  ( kopie świadectw pracy),
 • §  kserokopie dokumentów poświadczające ukończenie kursów i szkoleń,
 • §  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • §  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • §  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na pracę na wskazanym stanowisku,
 • §  oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowany w DZ.U. L Nr 119, s.1

           

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Miejsce wykonywania pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk.
 Warunki pracy na stanowisku:

 • §  umowa o pracę na zastępstwo  w wymiarze 1 etat,
 • §  praca biurowa, wykonywana w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, w pokoju na piętrze budynku, z pracą wiąże się przemieszczanie w budynku, w którym nie ma windy, a są schody, praca w terenie ( teren gminy Lutomiersk)
 • §  godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku
 • ( poniedziałek 7.30-16.30; wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30
 • §  praca przy komputerze

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata,  biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku ( budynek banku-I piętro) lub przesyłać listem poleconym na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane prze okres 3 miesięcy, licząc od momentu zakończenia naboru, a następnie zostaną odesłane drogą pocztową.

Sprawy organizacyjne.

Kandydat spełnia wymagania formalne, o ile złożył wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Brak choćby jednego dokumentu uniemożliwia udział kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zostają powiadomione indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. 

    

6. Inne informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY  DLA OSOBY  UBIEGAJĄCEJ  SIĘ  O  ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię ( imiona) i nazwisko.........................................................................................................

 

2. Data urodzenia .........................................................................................................................

 

3. Obywatelstwo ...........................................................................................................................

 

4. Dane kontaktowe ......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

5. Wykształcenie* ........................................................................................................................

( nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

( zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

6. Kwalifikacje zawodowe* .........................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

( kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia*.................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

( okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

8. Inne dane osobowe....................................................................................................................

                                                                                      

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

( podaje się, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa)

 

 

.................................................                                              ........................................................

              ( miejscowość, data)                                                                                 ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

*podaje się jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

OŚWIADCZENIE  O  NIEKARALNOŚCI

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana........................................................................................................

 

zamieszkały/zamieszkała..............................................................................................................

 

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym  Nr .................................. wydanym przez

 

.......................................................................................................................................................

 

świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233§ 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe).

 

 

...........................................................                              ..............................................................

                   ( miejscowość, data)                                                                     ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

( imię i nazwisko) 

 

................................................................... 

( adres zamieszkania)

 

.........................................................................................

 

...................................................................

( numer Pesel)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

 

...................................................................                              ......................................................

( miejscowość, data)                                                                                                (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  W  PROCESIE  REKRUTACJI

 

            Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z naborem na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II Nr 12, 95-083 Lutomiersk jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

2.      Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  na podstawie uprawnienia wynikającego z art.22¹ Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny( art. 6 ust.1 pkt c RODO).

3.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o prace na zastępstwo. Zgoda będąca podstawą przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak zgody spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

4.      Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierz udział.

5.      Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji.

6.      W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:gopslutomiersk@.wp.pl.

7.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9.      Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych , którego dane kontaktowe wskazane są wpkt.6. Zgodnie z art.21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją.

10.  Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Autor: Małgorzata Kucharska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-04 10:34przez: Małgorzata Kucharska
Opublikowano:2021-01-04 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1977

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo