Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego niezwiązanego z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego w pasie drogowym.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego niezwiązanego  z budową,

modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg

2

Jednostka odpowiedzialna

referent Anna Kwasowiec

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 12

tel. 43 677 50 11 (wew. 116 )

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

·         Uchwała Nr XVI/77/15 Rady Gminy Lutomiersk  z dnia 6 października 2015 r. w

sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4

Wymagane dokumenty

·         Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (wg załącznika

wzorów druków). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk  I piętro, pokój nr 12 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk w zakładce

 

Do wniosku należy dołączyć:

·         ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie 

zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu

·         oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli wymaga tego Prawo budowlane

·         harmonogram prowadzonych robót zwłaszcza  w przypadku ich etapowego prowadzenia

·         kopię dokumentu potwierdzającego wcześniejsze uzgodnienie lokalizacji

·         pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.                           Wzór pełnomocnictwa dostępny wg załącznika

·         Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego w pasie drogowym (wg załącznika wzorów druków). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 12 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk w zakładce

Do wniosku należy dołączyć:

·         plan zagospodarowania w skali 1:500/1:1000 z zapleczem wymiarów urządzenia;

·         pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.  Wzór pełnomocnictwa dostępny wg załącznika.

5

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalana jako iloczyn liczby m2 zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego określonej w Uchwale Nr XLIV/305/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 stycznia 2010 r.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego i pełnomocnictwo – 17 zł

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11.

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn. 7:30-16:30, wt.-czw. 7.30 – 15.30, pt. 7:30-14:30

9

Uwagi

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji, a także po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji

·         zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony

·         ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego może nastąpić odmowa wydania zezwolenia

·         w zezwoleniu określa się m. in.: sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego

·         teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg)

·         za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego z zezwoleniu oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określonej w zezwoleniu, zarządca drogi pobiera w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

·         Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kwasowiec
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2578