Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2018
Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr X/86/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 w Gminie Lutomiersk

Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku

Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Bechcice, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego

Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr X/75/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Lutomiersk ze Stowarzyszenia o nazwie „TAK dla S14” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3032

Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3031

Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2911

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2651

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2161

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lutomiersk na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk w 2019 roku

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk – etap II

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2159

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2811

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia stanowiska, dotyczącego planowanego zawieszenia linii tramwajowej nr 43 B i zastąpienia jej autobusową komunikacją zastępczą

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic 3 Maja i Moniuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1527

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru, w drodze inkasa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1526

Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru, w drodze inkasa, podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1525

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1524

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lutego 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1315

Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej

Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową

Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”

Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1314

Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na 2019 rok

Uchwała Nr IV/35/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk na 2019 rok

Uchwała Nr IV/34/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=428

Uchwała Nr IV/33/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=427

Uchwała Nr IV/32/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr IV/31/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy Sikorskiego w obrębie geodezyjnym Wrząca w gminie Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=426

Uchwała Nr IV/30/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonej w obrębie Kazimierz, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 - 2022

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018 

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=425

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6995

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2019

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6994

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lutomiersk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6993

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lutomiersk położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice i Zalew, gmina Lutomiersk

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6992

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Lutomiersk

 Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6620

 Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2018 - 2022

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6941

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szadkowskiej w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w gminie Lutomiersk

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6619

Uchwała NR I/3/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała NR I/2/18  Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lutomiersk

Uchwała NR I/1/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-11-20
Data publikacji:2018-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Liczba odwiedzin:1181