DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA / INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2019

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH           
OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA / INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy


Data publikacji ogłoszenia:  26 lutego 2019 roku
Termin składania ofert do: 11 marca 2019 roku

1.Warunki pracy na stanowisku:

1)      Praca w pozycji siedzącej;

2)      Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie oraz  przemieszczaniem się wewnątrz budynku,

3)      Budynek nieprzystosowany do poruszania się osób z dysfunkcją ruchu.

2.Główne obowiązki:

1) Naliczanie, rozliczanie i kontrolowanie dotacji i programów dla jednostek systemu oświaty, w tym:

a) przyjmowanie i weryfikację wniosków o udzielenie pomocy w ramach programu „Wyprawka Szkolna”, prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej, rozliczenie i sporządzenie sprawozdań z programu;

b) prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem szkół do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, współpraca z dyrektorami szkół, przyjmowanie wniosków szkół i rozliczanie dotacji;

c) sporządzanie wniosku i rozliczanie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

d) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji składanych przez podmioty niepubliczne oraz rozliczanie przekazanych dotacji i przeprowadzenie kontroli zgodności ze stanem faktycznym wykazywanych przez te podmioty danych we wnioskach o dotacje oraz w rozliczaniu z otrzymanych dotacji;

e) sporządzanie not księgowych za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym niebędących mieszkańcami gminy Lutomiersk;

f) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego, prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej pożyczek; oraz kontrola spłat pożyczek;

g) księgowanie dokumentów księgowych;

2) Prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji majątku Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

3) Ścisła współpraca z Głównym Księgowym w zakresie realizowanych zadań,

4) Zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawnymi związanymi
z wykonywanymi zadaniami;

5) Gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej powierzonych zadań;

3. Wymagania:

Niezbędne:

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
 wykształcenie minimum średnie:

w przypadku referenta staż pracy nie jest wymagany,

 w przypadku inspektora - wykształcenie średnie i minimum 4 letni staż pracy, lub wykształcenie wyższe i minimalnie 2 letni staż pracy.

Dodatkowe:

1)      Samodzielność w pracy,

2)      Znajomość przepisów i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu:

ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości,

ustawy27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

3)      Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

4)      Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista,

5)      Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

6)      Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,

7)      Znajomość zasad ochrony danych osobowych,

8)      Znajomość zasad księgowości budżetowej w zakresie dochodów budżetowych oraz budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

9)      Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzania dokumentów księgowych,

10)  Znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel),

11)  Predyspozycje do pracy na stanowisku urzędniczym, oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i współpracy.

12)  Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

4.    Wymagane dokumenty:

1)      CV wraz z listem motywacyjnym,

2)       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)       Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się
 o zatrudnienie.

8)      Podpisana przez kandydata klauzula obowiązku informacyjnego.

9)       Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

1)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,

2)      Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

5.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,

Pl. Jana Pawła II 12,

95-083 Lutomiersk

lub pocztą na adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta/inspektora ds. księgowości  w SCUW ” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godziny 1400  (decyduje data wpływu do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych)

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach będą do odbioru w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru w siedzibie Centrum, a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Inne informacje

1) Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem podczas której sprawdzi poziom wiedzy merytorycznej.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

3) Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postepowania rekrutacyjnego.

4) Informacja o wynikach naboru zamieszczona będzie na stronie internetowej BIP (bip.lutomiersk.info) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

5) Osoba wybrana w wyniku konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Dyrektor SCUW zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

1.       Samorządowe Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Lutomiersku (95-083) pl. Jana Pawła II 12, NIP: 831 1270013, REGON: 730228301, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.       Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: oswiata@lutomiersk.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ogłoszonego naboru. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana.

4.       Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą:

·       pracownicy biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;

·       pracownicy Administratora;

·       podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

·       serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, licząc od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

6.       Ma Pan/Pani prawo do:

a)     dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)     przenoszenia danych,

d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

 

Zgoda

 

ð        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

 

ð        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

……………………………………….

(podpis )

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-02-26
Data publikacji:2019-02-26
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kiedrzyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:949