WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. planowania przestrzennego w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Ziemią

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2019

 

WÓJT GMINY LUTOMIERSK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. planowania przestrzennego

w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Ziemią
w Urzędzie Gminy Lutomiersk,  Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy


Data publikacji ogłoszenia: 1 października 2019 roku
Termin składania ofert do: 10 października 2019 roku do godz. 15:00

Opis stanowiska

 

1.   Wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura lub urbanistyka;

4)      ma pełną zdolność do czynności

5)      umiejętność obsługi programów MS Office oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet,

6)      znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności: 

          a)      ustawy o samorządzie gminnym,

          b)      ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

           c)      ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

           d)     ustawy o gospodarce nieruchomościami,

           e)      ustawy prawo zamówień publicznych,

           f)       ustawy o dostępie do informacji publicznej,

          g)      ustawy o ochronie danych osobowych,

          h)      ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

          i)        ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

          j)        ustawa o rewitalizacji,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,

8)      niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:
1)   doświadczenie zawodowe w strukturach samorządu terytorialnego lub na podobnym stanowisku pracy,

2)   umiejętność czytania map i rysunków w miejscowym planie zagospodarowania,

3)   odpowiedzialność, zdolność analitycznego myślenia,  inicjatywa i samodzielność, szybkość działania i dokładność, terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:      

1.       Planowanie przestrzenne:

1)      Prowadzenie spraw związanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym przygotowywanie i wydawanie:

a)      wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

b)       zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)      wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

d)      zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub  jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e)      zaświadczeń o rewitalizacji,

2)      przygotowywanie postanowień dotyczących zaopiniowania wstępnych projektów podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami mpzp,

3)      przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości i prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

4)      przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5)      wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,

6)      przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski  o  informacje publiczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

7)      prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego,

8)      przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji w zakresie wykonywanych zadań,

9)      przygotowywanie projektów umów dotyczących spraw prowadzonych na stanowisku.

 

2. Prowadzenie spraw w zakresie ewidencji stanowisk archeologicznych, ewidencji zabytków, ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami.

3. Inne sprawy zlecone do wykonania przez Wójta Gminy.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk.
 Warunki pracy na stanowisku:

1)      umowa o pracę  w wymiarze 1 etat,

2)      praca biurowa, wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, w pokoju na parterze budynku, z pracą wiąże się przemieszczanie w budynku, w którym nie ma windy, a są schody;

3)      wyjazdy służbowe – załatwianie spraw poza jednostką,

4)      godziny pracy Urzędu Gminy Lutomiersk:

-       poniedziałek: 7:30 – 16:30,

-       od wtorku do czwartku: 7:30-15:30,

-       piątek: 7:30-14:30

5)      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

6)      konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

5.      Wymagane dokumenty:

1)      CV wraz z listem motywacyjnym,

2)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       klauzula obowiązku informacyjnego,

4)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)       kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

9)      spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

6. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
1)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,

2)       kserokopie posiadanych referencji lub opinii.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata,  biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

7.      Dokumenty  w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu (I piętro, pok. 17) lub przesyłać listem poleconym na adres:  Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w terminie do dnia 10 października 2019 roku do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane prze okres 3 miesięcy, licząc od momentu zakończenia naboru, a następnie zostaną odesłane drogą pocztową.

 

8.      Sprawy organizacyjne.

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Lutomiersk.

Nabór odbędzie się w 2 etapach:

I etap - analiza formalna dokumentów,

II etap -  rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat spełnia wymagania formalne, o ile złożył wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze. Brak choćby jednego dokumentu uniemożliwia udział kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zostają powiadomione indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.lutomiersk.info/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk.

Kandydat, który zostanie wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę aktualne zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

     9.  Inne informacje

Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


 
Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-10-01
Data publikacji:2019-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Izabela Paczkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:850