Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-11-28 ( Imieniny: Jakuba, Stefana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH           
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy


Data publikacji ogłoszenia:  9 lutego 2021 roku
Termin składania ofert do: 19 lutego 2021 roku

 

1.Warunki pracy na stanowisku:

1)     Praca w pozycji siedzącej;

2)     Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie oraz  przemieszczaniem się wewnątrz budynku,

3)     Budynek nieprzystosowany do poruszania się osób z dysfunkcją ruchu.

2.Główne zadania i obowiązki:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych instytucji kultury, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego;
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanych dotacji;
 4. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji kultury;
 5. prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z księgą główną;
 6. wstępna kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 7. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
 8. realizacja płatności rachunków zgodnie z terminem ich płatności;
 9. monitorowanie stanu należności;
 10. nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 11. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont;

12.  księgowanie dokumentów księgowych;

13.  prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji majątku w tym:

a) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych;

b) dokonywanie w księdze inwentarzowej, na bieżąco pełnych wpisów dotyczących przychodów na podstawie dowodów OT, faktur i innych;

c) dokonywanie w księdze inwentarzowej na bieżąco pełnych wpisów dotyczących rozchodów na podstawie protokołów likwidacji, przeniesień i innych;

d) inwentaryzacja składników majątkowych: okresowe ustalenie stanu faktycznego środków trwałych z ewidencją ujętą w księdze inwentarzowej;

e) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;

f) sporządzanie sprawozdań dotyczących środków trwałych, pozostałych środków trwałych;

g) dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej w drodze weryfikacji sald;

h) przygotowywanie dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji celem powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych;

14. ścisła współpraca z Głównym Księgowym SCUW w zakresie realizowanych zadań,

15. zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawnymi związanymi
      z wykonywanymi zadaniami;

16. gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej powierzonych zadań;

 

3. Wymagania:

Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3-letni staż pracy w księgowości budżetowej,
 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne

Dodatkowe:

1)       Samodzielność w pracy,

2)       Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu:

ustawy o rachunkowości,

ustawy o finansach publicznych,

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

ustawy prawo zamówień publicznych,

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

ustawy o podatku dochodowym  od osób prawnych.

znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury,

przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

ustawy Karta Nauczyciela.

 

3)       Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

4)       Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista;

5)       Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;

6)       Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,  jednostek budżetowych, instytucji kultury;

7)       Znajomość zasad ochrony danych osobowych;

8)       Znajomość zasad księgowości budżetowej w zakresie dochodów budżetowych oraz budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

9)       Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzania dokumentów księgowych;

10)   Znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel);

11)   Predyspozycje do pracy na stanowisku urzędniczym, oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i współpracy;

12)   Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

4.   Wymagane dokumenty:

1)     CV wraz z listem motywacyjnym,

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)      Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5)     Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się
 o zatrudnienie.

8)     Podpisana przez kandydata klauzula obowiązku informacyjnego.

9)      Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

1)     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,

2)     Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

5.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,

Pl. Jana Pawła II 12,

95-083 Lutomiersk

lub pocztą na adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w SCUW” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie

do dnia 19 lutego 2021 roku do godziny 1400  (decyduje data wpływu do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych)

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach będą do odbioru w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru w siedzibie Centrum, a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.  Inne informacje

1) Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem podczas której sprawdzi poziom wiedzy merytorycznej.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

3) Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postepowania rekrutacyjnego.

4) Informacja o wynikach naboru zamieszczona będzie na stronie internetowej BIP (bip.lutomiersk.info) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

5) Osoba wybrana w wyniku konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Dyrektor SCUW zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie
od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

1.       Samorządowe Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Lutomiersku (95-083) pl. Jana Pawła II 12, NIP: 831 1270013, REGON: 730228301, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje Panią/Pana, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.       Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: oswiata@lutomiersk.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ogłoszonego naboru. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana.

4.       Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą:

·       pracownicy biorący udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;

·       pracownicy Administratora;

·       podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

·       serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, licząc od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

6.       Ma Pan/Pani prawo do:

a)     dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)     przenoszenia danych,

d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

 

Zgoda

ð        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

 

ð        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

……………………………………….

(podpis )

 

Autor: Agnieszka Kiedrzyńska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-09 10:24przez: Agnieszka Kiedrzyńska
Opublikowano:2021-02-09 10:25przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-02-09 10:24przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1704

Rejestr zmian

 • [2021-02-09 10:24:14]Administratorzalacznik

Banery/Logo