Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-20 ( Imieniny: Bogny, Rafaeli)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zaproszenie do składania ofert na opiekę stomatologiczną nad uczniami

Zaproszenie do składania ofert na opiekę stomatologiczną nad uczniami

Zaproszenie do składania ofert

na opiekę stomatologiczną nad uczniami

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;

  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938, 2730) w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci
    i młodzieży,  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.


Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lutomiersk. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie realizowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2148 z późn. zm.).

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów szkół, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym. Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kazimierzu – ok. 215 uczniów;
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie – ok 148 uczniów;

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutomiersku – ok 600 uczniów.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Gminą Lutomiersk na świadczenie usług stomatologicznych.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opieka stomatologiczna nad uczniami odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Oferta powinna zawierać :

  • zgłoszenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do oferty,

  • informację o miejscu i zakresie realizacji świadczeń opieki stomatologicznej,

  • kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,

  • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów,

  • kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.


Dopuszcza się częściowe składanie ofert.


Ofertę wraz załącznikiem (do pobrania) należy składać w zamkniętych kopertach
w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk
z dopiskiem „OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI” lub przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 23 stycznia 2024 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Aleksandra Rutkowska, tel. 43 6775011 wew. 135

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-10 10:26przez:
Opublikowano:2024-01-10 10:26przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:233

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo