Otwarty konkurs na realizację zadan z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 16 luty 2018 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 16 luty 2018 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej. 

Środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)      aktywizację środowiska emerytów Gminy Lutomiersk, poprzez poprawę jakości ich życia;

2)      tworzenie alternatywnych form i sposobów spędzania czasu wolnego;

3)      działalność edukacyjną i kulturalną;

4)      wykorzystywanie zajęć sportowych do integracji oraz budowania nowych więzi społecznych;

5)      poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 10.000 zł( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

2.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ), prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań.

3. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

4. Zasady przyznawania dotacji:

1)      podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych (Dz.U. z 2016 r. poz.1300);

2)      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

4)      konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;

5)      oferta powinna zawierać:

    a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

    b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

    c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

    d)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

    e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
              na realizację danego zadania z innych źródeł,

     f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;

2)      dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;

3)      podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

6. Termin i warunki składania ofert:

wyznacza się termin składania ofert do dnia 9 marca 2018 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lutomiersku. Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

1)      rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi  w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert;

2)      przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:      

         a)      ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie  organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),

         b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),

          c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt),

          d)      uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),

          e)      uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt),

          f)       ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt);

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;

4)      wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie (wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu);

5)      decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej;

6)      wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane
do publicznej wiadomości;

7)      konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8)      Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 

8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – rok 2017 – dotacja w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

                                                                                                       

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-02-16
Data publikacji:2018-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:262