Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2018

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 16 luty 2018 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 16 luty 2018 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje  między innymi:

1)      kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,

2)      tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk  i integracja międzypokoleniowa,

3)      pielęgnowanie kultury regionalnej,

4)      organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

5)       udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach    i koncertach.

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 15.000 zł( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

a)      organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ), prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań.

3. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

4. Zasady przyznawania dotacji:

            1)      podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym  w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300);

            2)      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

            3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

            4)      konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;

             5)      oferta powinna zawierać:

                    a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

                    b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

                     c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

                    d)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

                     e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego    zadania z innych źródeł,

                      f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;

2)      dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;

3)      podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

6. Termin i warunki składania ofert:

1)      wyznacza się termin składania ofert do dnia 9 marca 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lutomiersku. Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk  z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”;

2)       decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

1)      rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert;

2)      przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:        

           a)      ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie  organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),

            b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),

             c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt.),

             d)     uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),

            e)      uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt)

             f)       ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;

4)      wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, (wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu);

5)      decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej;

6)      wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości;

7)      konkurs jest ważny także wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8)      Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 

8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – rok 2017 – dotacja w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ).

                                                                                                       

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-02-16
Data publikacji:2018-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:391