Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-12-11 ( Imieniny: Biny, Damazego)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjno-Samorządowy

Inspektor Jolanta Pytel

Plac Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 5

tel. 43 677 50 11 (wew. 161 )

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 657 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330);

·         Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 570);

·         Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).

4

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz:

·         Zgłoszenia pobytu stałego (wg załącznika);

·         Zgłoszenia pobytu czasowego (wg załącznika);

·         Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (wg załącznika) .

Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk parter, pokój nr 5 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk w zakładce [] [link].

Załączniki do wniosku:

·         dowód tożsamości – dowód osobisty/paszport - do wglądu;

·         oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej) – do wglądu;

·         pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli zgłoszenie odbywa się przez pełnomocnika.

w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego. Do zgłoszenia w tym przypadku należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe wymienionych powyżej dokumentów.

5

Opłaty

Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.,

17 zł – za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy)

6

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji, przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Wypełniony formularz  należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje lub wysłać do tego urzędu drogą elektroniczną najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11

95-083 Lutomiersk, parter pokój nr 5

W godzinach urzędowania urzędu

9

Uwagi

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

  • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

·         W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

·         Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

  • Formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
  • Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
  • Zgłoszenia zameldowania można dokonać:

- w formie pisemnej na odpowiednim formularzu

- w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl,- w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

·         Zasady te nie dotyczą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – Dz. U. z 2015 r., poz. 1114 z późn. zm.)

Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie www.obywatel.gov.pl

10

Formularz do pobrania

·         Zgłoszenia pobytu stałego

·         Zgłoszenia pobytu czasowego

·         Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

  1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło  na platformie ePUAP2 ePUAP.gov.pl centralną  usługę, z użyciem, której można załatwić w drodze elektronicznej sprawy związane ze zgłoszeniem zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
  2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
  3. Profil Zaufany można założyć online. Instrukcja jego założenia znajduje się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

 

Autor: Jolanta Pytel

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-07 12:10przez: Jolanta Pytel
Opublikowano:2018-03-07 11:16przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:4094

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo