DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Stanowisko ds. księgowości oświatowej w Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2018

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
OGŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. księgowości oświatowej w Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 6 listopada 2018 roku
Termin składania ofert do: 19 listopada 2018 roku do godziny 1500

 

Opis stanowiska

1. Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

2 .Wykształcenie: wykształcenie wyższe

3.  Wymagania niezbędne:

·  obywatelstwo polskie,
·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 · niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
·  doświadczenie zawodowe minimum 3-letni staż pracy w księgowości, w tym 1 rok stażu pracy w księgowości budżetowej,
·  wykształcenie wyższe


4.  Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów:

· ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
· ustawa 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
· ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
· ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
· ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
·  Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,

·  Znajomość zasad ochrony danych osobowych,

·  Znajomość zasad księgowości budżetowej w zakresie dochodów budżetowych oraz budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

· Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzania dokumentów księgowych,

· Znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel),

·  Predyspozycje do pracy na stanowisku urzędniczym, oraz do pracy w zespole, umiejętność organizacji i współpracy.

· Cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

 

5.  Główne obowiązki:

1) Naliczanie, rozliczanie i kontrolowanie dotacji i programów dla jednostek systemu oświaty, w tym:

a) przyjmowanie i weryfikację wniosków o udzielenie pomocy w ramach programu „Wyprawka Szkolna”, prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej, rozliczenie i sporządzenie sprawozdań z programu;

b) prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem szkół do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, współpraca z dyrektorami szkół, przyjmowanie wniosków szkół i rozliczanie dotacji;

c) sporządzanie wniosku i rozliczanie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

d) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji składanych przez podmioty niepubliczne oraz rozliczanie przekazanych dotacji i przeprowadzenie kontroli zgodności ze stanem faktycznym wykazywanych przez te podmioty danych we wnioskach o dotacje oraz w rozliczaniu z otrzymanych dotacji;

e) sporządzanie not księgowych za uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym niebędących mieszkańcami gminy Lutomiersk;

2) Prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji majątku Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu w tym:

a) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych;

b) dokonywanie w księdze inwentarzowej, na bieżąco pełnych wpisów dotyczących przychodów na podstawie dowodów OT, faktur i innych;

c) dokonywanie w księdze inwentarzowej na bieżąco pełnych wpisów dotyczących rozchodów na podstawie protokołów likwidacji, przeniesień i innych;

d) inwentaryzacja składników majątkowych: okresowe ustalenie stanu faktycznego środków trwałych z ewidencją ujętą w księdze inwentarzowej;

e) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych;

f) sporządzanie sprawozdań dotyczących środków trwałych, pozostałych środków trwałych;

g) dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej w drodze weryfikacji sald;

h) przygotowywanie dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji celem powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych;

3) Ścisła współpraca z Głównym Księgowym w zakresie realizowanych zadań,

4) Zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawnymi związanymi
z wykonywanymi zadaniami;

5) Gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej powierzonych zadań;

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a) zatrudnienie od dnia 01.01. 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) osobę zatrudnioną po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, zatrudnia się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa służbę przygotowawczą,

c) osoba ubiegająca się o przyjęcie na w/w stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy,

d) praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,

e)  praca będzie wykonywana w siedzibie Samorządowym Centrum Usług Wspólnych, pl. Jana Pawła II 12, 95-083 Lutomiersk

 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w SCUW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – nie dotyczy.

 

8. Wymagane dokumenty:

1)    CV wraz z listem motywacyjnym,

2)     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)     Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5)    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)    Oświadczenie kandydata o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     Podpisana klauzula obowiązku informacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (klauzula obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do ogłoszenia)

8)     Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

1)    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,

2)    Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,

Pl. Jana Pawła II 12,

95-083 Lutomiersk

lub pocztą na adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w SCUW ” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godziny 1500

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach będą do odbioru w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru w siedzibie Centrum, a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-11-06
Data publikacji:2018-11-06
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kiedrzyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:401