DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. KADROWO – PŁACOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2018

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH           
OGŁASZA  NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA DS. KADROWO – PŁACOWYCH

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

 
Data publikacji ogłoszenia:  6 grudnia 2018 roku
Termin składania ofert do: 17 grudnia 2018 roku

Opis stanowiska

Wymagania niezbędne:
1)      Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem  art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych.

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4)      Doświadczenie zawodowe: staż pracy 2 lata,

5)      Znajomość, oraz umiejętność stosowania: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych i emeryturach pomostowych wiedza w zakresie  prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasad rachunkowości i zasad płacowych w zakresie jednostek sektora finansów publicznych,

6)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1)   Samodzielność w pracy,

2)   Umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

3)   Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

4)   Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista,

5)   Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,

6)   Znajomość systemu operacyjnego MS Windows i programów komputerowych: Microsoft Office (w szczególności MS WORD, MS EXCEL), PŁATNIK,
e-PFRON, VULKAN (Kadry Optivum, Płace Optivum), SIO, GUS

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i Karty Nauczyciela, pełnej dokumentacji dotyczącej nawiązywania stosunku pracy przebiegu pracy i rozwiązywania stosunku pracy, wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (kompletowanie dokumentacji, umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach);

2)      Kompleksowe prowadzenie ewidencji akt osobowych oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;

3)      Wprowadzanie danych osobowych pracowników do programu kadrowo-płacowego, oraz zgłaszanie ich do obowiązkowych ubezpieczeń w programie Płatnik, a na wniosek pracownika zgłaszanie członków jego rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego;

4)      Kontrola list płac pod względem zgodności ze stanem faktycznym zatrudnionych pracowników;

5)      Opracowywanie sprawozdań statystycznych, informacji oraz zestawień z zakresu zatrudnienia pracowników;

6)      Nadzór i kontrola przestrzegania Regulaminu pracy w szczególności dyscypliny pracy: ewidencja absencji, rozliczanie czasu pacy, sporządzanie oraz nadzór nad realizacją planów urlopów wypoczynkowych pracowników, prowadzenie dokumentacji związanej
z udzielaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, dla poratowania zdrowia, bezpłatnych, szkoleniowych;

7)      Prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli;

8)      Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej oceny pracy nauczycieli i pracowników administracji;

9)      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nagradzania i karania pracowników (kompletowanie wniosków o nagrody i odznaczenia);

10)  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań wstępnych , okresowych i kontrolnych pracowników;

11)  Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12)  Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;

13)  Sporządzanie umów o pracę, dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę, przeniesień i świadectw pracy;

14)  Sporządzanie pism dotyczących zatrudnienia i przeszeregowań pracowników
oraz przyznawania dodatków do wynagrodzeń;

15)  Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, oraz pomoc
w kompletowaniu dokumentacji o wynagrodzeniach celem ustalenia emerytur, rent
i kapitału początkowego;

16)  Współpraca z innymi pracownikami w zakresie wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej;

17)  Współpraca z organem prowadzącym i dyrektorami szkół w zakresie spraw kadrowych;

18)  Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw;

19)  Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw;

20)  Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach w zakresie prowadzonych spraw;

21)  Stałe podnoszenie kwalifikacji, w tym poprzez samokształcenie;

22)  Wykonywanie innych zadań na polecenie Dyrektora SCUW.

 

4.    Wymagane dokumenty:

1)      CV wraz z listem motywacyjnym,

2)       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)       Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      Oświadczenie kandydata o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się
 o zatrudnienie.

8)      Podpisana przez kandydata klauzula obowiązku informacyjnego.

9)       Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:

1)      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,

2)      Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

5.    Warunki pracy na stanowisku:

1)      Praca w pozycji siedzącej;

2)      Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie oraz  przemieszczaniem się wewnątrz budynku,

3)      Budynek nieprzystosowany do poruszania się osób z dysfunkcją ruchu.

6.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,

Pl. Jana Pawła II 12,

95-083 Lutomiersk

lub pocztą na adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadrowo-placowych w SCUW ” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 1500  (decyduje data wpływu do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych)

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach będą do odbioru w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników naboru w siedzibie Centrum, a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

7.  Inne informacje

1) Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.

Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem podczas której sprawdzi poziom wiedzy merytorycznej.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

3) Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postepowania rekrutacyjnego.

4) Informacja o wynikach naboru zamieszczona będzie na stronie internetowej BIP (bip.lutomiersk.info) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

5) Osoba wybrana w wyniku konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Dyrektor SCUW zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-12-06
Data publikacji:2018-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kiedrzyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:390