OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU MIROSŁAWICE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2019

Lutomiersk, dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk Uchwały Nr VIII/58/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, w terminie do dnia 6 maja 2019 r.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mirosławice w gminie Lutomiersk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 6 maja 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@lutomiersk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lutomiersk.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-04-09
Data publikacji:2019-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:183