Informacja Wójta Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

 Lutomiersk, dn. 13.01.2020 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815, poz.1571), art. 11 i 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. 450, poz.1570) oraz Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2019, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2019 r. zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej – Pogodna jesień życia” została rozliczona prawidłowo w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10. 000,00 złotych.
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w dniu 31.12.2019 r. w kwocie 29,71 złotych.

Dotację rozliczono w kwocie  9.970,29 złotych. 

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem na jaki została udzielona, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:361