OBWIESZCZENIE DECYZJA KOŃCZĄCA RRiGZ.6733.1.2020 z dnia 23.03.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2020

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

Lutomiersk, dnia 23.03.2020 r.

Znak: RRiGZ.6733.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23.03.2020 r. została wydana decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 193, 214/1, 338/4 (obręb 20 Prusinowice) położonych w gminie Lutomiersk.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Ziemią, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, (pokój nr 1 w godz. 9.00 do 14.00), w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

- w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.pl.

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk

- na tablicy ogłoszeń w sołectwie Prusinowice

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2020-03-23
Data publikacji:2020-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:325