ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

Lutomiersk, dnia 25.03.2020r.

 

Znak: RRGiZP.6220. 1. Z - 1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.)  w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4  oraz  art. 74  ust. 3  ustawy z dnia  3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2086 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że  w dniu  25.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa odcinka drogi Bechcice Parcela  - Florentynów” . 

                Niniejsze postępowanie wszczęto na wniosek  Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  należy  do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, określonych w  § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2086 z późn. zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia  wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Pabianicach oraz Państwowy Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Wobec  powyższego informuję, że  zainteresowane strony  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku Plac Jana Pawła  II 11 pok. nr. 12  w godzinach pracy urzędu t.j. poniedziałek 730-1630,  wtorek  - czwartek 730-1530, piątek 730-1430.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego zawiadomienia załączono klauzulę obowiązku informacyjnego („RODO”).

 

 

 

Zawiadomienie  - obwieszczenie
 zostało umieszczone na stronie internetowej
 Biuletynu Informacji Publicznej  
w dniu  25.03.2020r.

 Wywieszono :

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk
  2. BIP Urzędu Gminy Lutomiersk,
  3. Tablice ogłoszeń na terenie sołectwa Bechcice oraz Florentynów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2020-03-25
Data publikacji:2020-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Renata Bujnowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:211