ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Lutomiersk, dnia 19.05.2020r.

 

Znak: RRGiZP.6220.07. Z-4.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwany dalej K.p.a.  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.), oraz  art. 74 pkt. 3  i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)  zwanej dalej ustawą ooś  w związku  z prowadzonym postępowaniem  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół 68 budynków mieszkalnych  jednorodzinnych   i 68   budynków gospodarczo – garażowych  wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdami z drogi publicznej, wydzielenie dróg wewnętrznych” informuję iż w dniu 12.05.2020r. została wydana decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że z wyżej wymienioną decyzją  oraz dokumentacją sprawy można zapoznać w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w pok. 12 w godzinach pracy urzędu tj.  poniedziałek 730-1500,  wtorek  - czwartek 730-1430, piątek 730-1300  .

Od niniejszej decyzji służy stronom postepowania  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie  informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10 w związku z powyższym  zgodnie  z art. 74 pkt. 3 ustawy  ooś „jeśli liczba stron postepowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego  tej decyzji  przekracza 10  stosuje się  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z którym „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2020-05-20
Data publikacji:2020-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Renata Bujnowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:54