Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) oraz § 2 Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2019.

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

W 2019 r. Gmina Lutomiersk na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazała kwotę 25 000,00 złotych w formie otwartych konkursów ofert.  

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 zł  na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej     i kulturowej - „Aktywne o każdej porze roku”. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10 000,00 zł. Dotację rozliczono w kwocie 9.034,09 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 965,91 zł  nastąpił w dniu 14.01.2020 r. Odsetki podatkowe w kwocie 6,14 zł nie pobrano, gdyż nie przekroczyły kwoty 8,70 zł, zgodnie z art. 54 §1 pkt 6 Ordynacji Podatkowej.  

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Wsi Dziektarzew, z siedzibą Dziektarzew 16A, 95-083 Lutomiersk otrzymało kwotę dotacji w wysokości 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych) na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Spotkania z historią”. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 5 000,00 zł. Dotację rozliczono w kwocie 5.000,00 zł.

Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”, z siedzibą w Lutomiersku Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną  i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej – „Pogodna jesień życia”, otrzymało dotację w kwocie 10.000 złotych. Dotację rozliczono w kwocie 9.970,29 złotych.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 29,71 złotych nastąpił w dniu 31.12.2019 r.

  Celem zadania Stowarzyszenia Koło Gminne Emerytów i Rencistów była aktywizacja seniorów poprzez udział w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym. Dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną, a także zapewnienie emerytom   i rencistom dostępu do kultury poprzez organizowanie wyjść do kin i teatrów oraz zwiedzanie miejscowości o walorach krajoznawczych.  Okres realizacji zadania : od 30 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. W zajęciach organizowanych przez Koło Emerytów  i Rencistów „Jesteśmy Razem” brały udział osoby z terenu Gminy Lutomiersk w wieku emerytalnym, po ustaniu stosunku zawodowego. W ramach zadania m.in.: zorganizowano wyjazd studyjny w Góry Świętokrzyskie, wyjazd na termy do Uniejowa, celem korzystania z atrakcji term,  wyjazd studyjny do Wieliczki. Po Gminie Lutomiersk stowarzyszenie odbyło wycieczki rowerowe. W ramach zadania zorganizowano także zabawę integracyjną, andrzejkową z usługą animacji muzycznej oraz słodkimi przekąskami. Zadanie przyczyniło się do integracji środowiska seniorów w Gminie Lutomiersk. Osobom w wieku poprodukcyjnym zrealizowane zadanie publiczne dało możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, umiejętności współpracy w zespole. Realizacja zadania uświadomiła, jak istotną rolę mogą odgrywać Ci, którzy nie są już czynni zawodowo.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk zorganizowały wyjazd do Torunia i Ciechocinka, a także trzydniowy wyjazd na Mazury. Wyjazdy miały charakter edukacyjny  i integracyjny. W celu wzrostu świadomości zdrowego żywienia zorganizowano na świetlicy wiejskiej warsztaty kulinarne, połączone z Andrzejkami. W miesiącu listopadzie zorganizowano wyjazd do teatru. Okres realizacji zadania : od 6 maja 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Wsi Dziektarzew  w celu upowszechnienia tradycji narodowych i patriotycznych, międzypokoleniowej integracji mieszkańców oraz aktywizacji w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólną pracę nad poznawaniem historii zorganizowało wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Zwiedzono min.:  Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Wzgórza Lecha w Gnieźnie, katedrę i muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zorganizowano także wystawę pt. „Początki państwa polskiego” dla mieszkańców Gminy Lutomiersk z wykorzystaniem materiałów zdjęciowych wykonanych podczas wycieczek.  Celem zadania była edukacja historyczna mieszkańców, skierowana głównie do młodzieży szkolnej, przybliżająca udział oręża polskiego w II wojnie światowej. Okres realizacji zadania : od 6 maja 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:

1.Konsultacji projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag.

2.Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

3.Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej  i ponadregionalnej.

4.Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

Nadal dla Gminy Lutomiersk, w kontekście współpracy z podmiotami, priorytetem jest wspieranie realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności oraz służących rozwiązaniu istniejących problemów. Za konieczne uważa się stałe monitorowanie obszaru współpracy gminy z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz wdrażanie działań zachęcających podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania podmiotów w proces konsultacji rozwiązań  w  obszarach ich statutowej działalności.

            Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny samorząd. Wspierane przez Urząd, inicjowały oraz realizowały interesujące przedsięwzięcia. Działając dla dobra mieszkańców Gminy Lutomiersk wpływały na integrację środowiska oraz podwyższenie poziomu i jakości ich życia.

Należy jednak podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania samorządów lokalnych, a zaufanie jakim obdarza ich społeczeństwo jest świadectwem coraz większego profesjonalizmu i skuteczności ich działań.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

   

 

 

 

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2020-05-22
Data publikacji:2020-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:20